منوی اصلی

آیین نامه وجین منابع

سیاست وجین منابع

  • سیاست وجین مجموعه همانند سیاست هاي انتخاب می باشد که بر اساس نظارت، ارزیابی و بازنگري دوره اي مجموعه کتابخانه انجام می پذیرد.
  • معیارهاي وجین منابع:

     - منابع کهنه که قابل صحافی و بازسازي نیستند؛

- ویرایش هاي قبلی کتابی که ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد؛

- نسخه هاي تکراري بعضی از کتابها که مورد استفاده قرار نمی گیرند.

  • پس از خارج کردن این منابع از مجموعه در مراحل بعدي طبق آیین نامه تدوین شده از طرف مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزي با منابع برخورد می شود.

سیاست وجین منابع.pdf

100 %