منوی اصلی

فلوچارت رسیدگی به شکایات


واحد رسیدگی به شکایات دانشکده: ۶۴۱۲ داخلی ۲۱۱۷

واحد رسیدگی به شکایات دانشگاه: ۸۱۶۳۴۱۱۴

مرکز پاسخگویی وزارت بهداشت: ۱۹۰

100 %