منوی اصلی

فعالیت های دفتر توسعه آموزش


کارگروه دانشجویی  دانشکده داروسازی: 


فعالیت های در حال انجام:
  زیرگروه برنامه ریزی درسی:
    - تهیه چارچوب ویدیوهای اهداف و کاربرد دروس و تهیه یک نمونه
    - شروع تشکیل تشکیل تیم تربیت TA از دستیاران گروه های شیمی دارویی و فارماسیوتیکس
    - بازنگری کوریکولوم دکتری داروسازی دانشگاه های برتر دنیا و ایران

  زیرگروه ارزشیابی:
    - شروع گزارش گیری هفتگی عملکرد اساتید در آموزش مجازی
    - تهیه فرم ارزشیابی آموزش مجازی پایان ترم

  زیرگروه توانمندسازی:
    - نظرسنجی از اعضای کارگروه دانشجویی جهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز
    - برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی HSR
    - برگزاری کارگاه مستندسازی

  زیرگروه تولید محتوا:
    - شروع سلسله پست های آموزشی برای کانال تلگرامی

  زیرگروه ارتباط عمومی:
    - شروع سلسله پست های معرفی برنامه ها، ژورنال ها و انجمن های آموزش پزشکی


فعالیت های انجام شده:
- ایجاد کارگروه دانشجویی دانشکده
- ایجاد کانال تلگرامی جهت اطلاع رسانی برنامه های مرتبط آموزشی و اخبار آن ها
- انجام سه دوره ارزشیابی آموزش مجازی در ترم نیممه دوم 99-1398 در پی اپیدمی کوید 19
- ایجاد هسته مرکزی کارگروه دانشجویی
- ایجاد بات تلگرامی جهت ارتباط بیشتر و دریافت نظرات دانشجویان


جلسات برگزار شده:
- اولین جلسه کارگروه (28/بهمن ماه/1398): دورهمی آموزشی جهت بررسی مشکلات و فرصت های آموزشی دانشکده، با حضور سرکار خانم دکتر توفیقی مدیر دفتر توسعه و دستیاران و دانشجویان علاقه مند اکثر گروه های آموزشی و ورودی های عمومی  
- دومین جلسه کارگروه (6/خرداد ماه/1399): جلسه مجازی جهت نوشتن چشم انداز، ماموریت و SWOT کارگروه دانشجویی، با حضور سرکار خانم دکتر توفیقی مدیر دفتر توسعه و دستیاران و دانشجویان علاقه مند
- - سومین جلسه کارگروه (9/خرداد ماه/1399): جلسه مجازی جهت نوشتن استراتژی های کارگروه دانشجویی، با حضور سرکار خانم دکتر توفیقی مدیر دفتر توسعه و دستیاران و دانشجویان علاقه مند
- جلسه اختصاصی کارگروه با گروه منتورینگ دانشکده (21/خرداد ماه/ 1399): ارائه در مورد شیوه های اجرای منتورینگ در سایر دانشگاه های دنیا و بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح در دانشکده در طی سه سال گذشته
- اولین جلسه هسته مرکزی کارگروه (4/تیر ماه/1399): جلسه حضوری-مجازی جهت اولویت بندی استراتژی ها و تشکیل زیرگروه ها، با حضور سرکار خانم دکتر توفیقی مدیر دفتر توسعه و اعضای هسته مرکزی کارگروه
- دومین جلسه هسته مرکزی کارگروه (5/شهریور ماه/1399): جلسه مجازی جهت ارائه برنامه ریزی هر زیرگروه و دریافت بازخورد سایر اعضا، با حضور سرکار خانم دکتر توفیقی مدیر دفتر توسعه و اعضای هسته مرکزی کارگروه
- سومین جلسه هسته مرکزی کارگروه (6/مهر ماه/1399): جلسه مجازی جهت ارائه پیشرفت برنامه ها و دریافت نظرات و بازخورد سایر اعضا، با حضور سرکار خانم دکتر توفیقی مدیر دفتر توسعه و اعضای هسته مرکزی کارگروه 

100 %