منوی اصلی

اعضاء دفتر توسعه آموزش

مدیر دفتر: دکتر شهیده امینی، استادیار گروه داروسازی بالینی. 


هسته توسعه آموزش دانشکده داروسازی


کمیته برنامه‌ریزی درسی:


کمیته ارزشیابی و آزمون:


مرکز آموزش الکترونیک دانشکده داروسازی

سرپرست مرکز: دکتر شهیده امینی، استادیار گروه داروسازی بالینی

نماینده دانشجویی: علی سلمانی، دانشجوی عمومی ورودی 96


هسته مرکزی کارگروه دانشجویی دانشکده داروسازی

دبیر کارگروه: یزدان مرادی، دانشجوی عمومی ورودی 96

نماینده در کارگروه دانشجویی دانشگاه: علی وحدتی، دانشجوی عمومی ورودی 98

نماینده دانشجویی مرکز آموزش الکترونیک: علی سلمانی، دانشجوی عمومی ورودی 96

زیرگروه برنامه‌ریزی درسی:

سرپرست زیرگروه: دکتر نیایش محبی، استادیار گروه داروسازی بالینی

 • دکتر فاطمه مرفه، دانشجوی دستیاری فارماسیوتیکس ورودی 95
 • دکتر ملیکا کیانی، دانشجوی دستیاری فارماسیوتیکس ورودی 95
 • یزدان مرادی، دانشجوی عمومی ورودی 96
 • یلدا یاقوتی، دانشجوی عمومی ورودی 96
 • امیرحسین عبدی کریمی، دانشجوی عمومی ورودی 96
 • فراز سرمیلی، دانشجوی عمومی ورودی 97
 • حانیه محمدعلیزاده، دانشجوی عمومی ورودی 91


زیرگروه ارزشیابی:

سرپرست زیرگروه: دکتر زهرا توفیقی، دانشیار گروه فارماکوگنوزی

 • علی وحدتی، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • زهرا خصالی، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • مهتاب امینی، دانشجوی عمومی ورودی 94
 • امید توکل همدانی، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • نشاط مشرقی، دانشجوی عمومی ورودی 98


زیرگروه توانمندسازی

سرپرست زیرگروه: دکتر فرهاد نجم‌الدین، استادیار گروه داروسازی بالینی

 • سیده ترانه موسوی، دانشجوی عمومی ورودی 96
 • آتوسا کریمی، دانشجوی عمومی ورودی 97
 • درسا موسوی خطیبی، دانشجوی عمومی ورودی 96
 • متینا رحمانی، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • فاطمه علیزاده، دانشجوی عمومی ورودی 97
 • مهدیس مرادنیا، دانشجوی عمومی ورودی 97
 • مینا اعظم طاهری، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • پرنیان امیری، دانشجوی عمومی ورودی 97
 • فاطمه عباسی، دانشجوی عمومی ورودی 97


زیرگروه مدیا و تولید محتوا:

سرپرست زیرگروه: دکتر شهیده امینی، استادیار گروه داروسازی بالینی

 • آراز قنبرپور، دانشجوی عمومی ورودی 97
 • حسین انصاری، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • بهاره بکرانی، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • الهه گودرزی، دانشجوی عمومی ورودی 96
 • پرنیان اصلانی، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • باران سحاب، دانشجوی عمومی ورودی 98
 • آرمان ایزدپرست، دانشجوی عمومی ورودی 98


زیرگروه دستیاران:

 • دکتر فاطمه مرفه، دانشجوی تخصصی فارماسیوتیکس
 • دکتر ملیکا کیانی، دانشجوی تخصصی فارماسیوتیکس
 • دکتر ریحانه صبوریان، دانشجوی تخصصی کنترل غذا و دارو
 • دکتر نسرین نماینده، دانشجوی تخصصی کنترل غذا و دارو
 • دکتر زهرا شیخ‌گرمچی، دانشجوی تخصصی کنترل غذا و دارو
 • دکتر مریم شریف، دانشجوی دستیاری داروسازی بالینی
 • دکتر حنانه برادران، دانشجوی دستیاری داروسازی بالینی
 • دکتر نسترن کردجزی، دانشجوی دستیاری داروسازی بالینی
 • دکتر نیلوفر خوشنام، دانشجوی دستیاری داروسازی بالینی
 • دکتر امیر رخشانی، دانشجوی تخصصی نانوتکنولوژی دارویی
 • دکتر روشنک حریری، دانشجوی تخصصی شیمی دارویی
 • دکتر نرگس قربانی حصاری، دانشجوی تخصصی فارماکوگنوزی
 • دکتر مصطفی پیرعلی همدانی، دانشجوی تخصصی فارماکوگنوزی
 • دکتر مهرآسا رحیمی برومند، دانشجوی تخصصی زیست‌مواد دارویی
 • دکتر امیرحسین حاجی‌میری، دانشجوی تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو
 • دکتر سعیده میروکیلی، دانشجوی تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو
 • دکتر پریسا سیارسرای، دانشجوی تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو
100 %