منوی اصلی

شرایط عضویت و امانت کتابخانه

آئین نامه عضویت و امانت کتابخانه دانشکده داروسازی

  
 
ماده 1: اعضاء کتابخانه
 
1.اعضای هیات علمی شاغل دانشکده

2.دانشجویان و دستیاران دانشکده

3.کارمندان (رسمی، پیمانی، قرادادی و طرحی) شاغل دانشکده


 
ماده 2: مدارک عضویت 

1. 1قطعه عکس 4 × 3 

2. ارائه کپی قرارداد یا حکم استخدامی (برای کارمندان و اعضاء هیات علمی)

3.ارائه کارت دانشجویی (برای دانشجویان و دستیاران)

4.تکمیل فرم درخواست عضویت کتابخانه (پست الکترونیکی فعال و شماره تماس معتبر الزامی است)

5. تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی درخواست عضویت، از طریق سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرسLib.tums.ac.ir


 
ماده 3: شرایط امانت
 
اعضاء هیئت علمی                                          10 جلد کتاب به مدت یک ماه

دانشجویان دکتری عمومی                                 3 جلد کتاب به مدت 15 روز

دانشجویان دکتری تخصصی                               5 جلد کتاب به مدت 15 روز
 
کارکنان                                                         2 جلد کتاب به مدت 15 روز

 
تبصره 1: هر فرد فقط با کارت دانشجویی و پرسنلی خود مجاز به امانت گرفتن کتاب است.

تبصره 2: برای بازگشت کتابها نیازی به حضور خود شخص نیست ولی برای امانت گرفتن حضور شخص الزامی است.

تبصره 3: کلیه مراجعان چه عضو و چه غیر عضو در صورت مطالعه تحقیقی و استفاده از منابع کتابخانه می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبراز منابع کتابخانه در محل استفاده نمایند.

تبصره 4: مدارک امانت داده شده باید در موعد مقرر برگشت داده شوند و چنانچه در لیست رزرو قرار نگرفته باشند و یا دیرکرد نداشته باشند  امکان تمدید  امانت آن وجود دارد (از طریق وب، حضوری یا تلفنی)
 
تبصره 5: کتابهای درسی و پر مراجعه در صورتیکه تنها یک نسخه در کتابخانه باشد امانت داده نمی شوند (فقط در ایام تعطیلات وپایان هفته امانت داده می شوند).

 
 
ماده 4: منابعی که امانت داده نمی شوند

  1. منابع مرجع 
  2. پایان نامه ها 
  3. نشریات 
  4. منابع پر مراجعه و تک نسخه ای 
  5. کتابهای قدیمی، گرانبها و کمیاب 

 
 
ماده 5: جریمه دیرکرد
 
هر جلد کتاب در هر روز تأخیر  مشمول1000 ریال و یک روز تعلیق عضویت  می شود(تعطیلات نیز محاسبه می شوند)
 
تبصره 6: امانت دوباره کتاب به اعضاء دارای دیرکرد منوط به پرداخت مبلغ جریمه دیرکرد است.

تبصره 7: جریمه دیرکرد برای کتاب های تک نسخه و دارای متقاضی به ازاء هر روز 2000 ریال است.


 
ماده 6: جبران خسارت کتابهای آسیب دیده یا گم شده
 
جبران خسارت کتابهای گم شده یا آسیب دیده بر عهده استفاده کننده خواهد بود و او موظف است ظرف یک ماه نسبت به تهیه منبع گم کرده اقدام کند، درصورتیکه چاپ کتاب تمام شده و یا در بازار موجود نباشد، باید جدیدترین چاپ و یا ویرایش خریداری شود. درسایر موارد با پیشنهاد مسئول بخش امانت و تایید رئیس کتابخانه  تصمیم گیری خواهد شد.
 
تبصره 8: تا زمان جبران خسارت، کتابی به ایشان امانت داده نمی شود.
 
تبصره 9: جبران خسارت از طریق ارائه زیراکس یا کپی از اصل کتاب قابل قبول نیست.

 

ماده 7: کتابهای الکترونیکی

دانشجویان دانشکده داروسازی در هر سال تحصیلی مجاز به دریافت فایل 10 کتاب الکترونیکی و دستیاران 15 عنوان کتاب الکترونیکی به صورت رایگان می باشند.

تبصره 10: دریافت فایل کتاب های الکترونیکی برای سایر اعضاء خارج از دانشکده، مشمول هزینه می باشد که با تحویل رسید به ایشان انجام می شود.
 

 
ماده 8: تسویه حساب
 
کلیه افراد لازم است هنگام فارغ التحصیلی، ماموریت آموزشی، انتقالی یا پایان خدمت با کتابخانه دانشکده تسویه حساب نمایند و تمامی منابعی را که به امانت برده اند، به کتابخانه بازگردانند.
 

 
ماده 9: رعایت نظم و مقررات 
 
رعایت سکوت و نظم در کتابخانه الزامی است.
 
خوردن، آشامیدن، صحبت با تلفن همراه، همراه آوردن اطفال، استعمال دخانیات در محل کتابخانه ممنوع است.

 
 
مفاد این آئین نامه برای کلیه اعضاء کتابخانه و مراجعان کتابخانه لازم الاجرا استهرگونه تغییر و تجدید نظر در این آئین نامه به عهده ریاست کتابخانه است.
 
این آئین نامه در 9 ماده و 10 تبصره در تاریخ 29 فروردین 1397 بازنگری شده است.

   آئین نامه عضویت و امانت کتابخانه دانشکده داروسازی pdf100 %