منوی اصلی

ریاست دانشکده

دکتر محسن امینی 

رئیس دانشکده داروسازی

تلفن : 66959095

فکس: 66959096

Email: moamini@tums.ac.ir

تاریخ

عنوان مدرک

محل تحصیل

۱۳۶۶-۱۳۷۲

دکتری عمومی داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران . تهران   .ایران

۱۳۷۳-۱۳۷۸

داروسازی تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تهران . تهران .ایران

۱۳۷۸-۱۳۷۹

Postdoctoral fellowship

دانشگاه آلبرتا. ادمونتون. آلبرتا .   کانادا100 %