منوی اصلی

ثبت نام و پذیرش معاونت آموزش تخصصی

   "مدارك ثبت نامي دستياران ودانشجويان Ph.D  ورودي جدید"

مدارك مورد نياز : 

1-اصل و دو سری تصویر سند تعهد محضري برای سهمیه های عادی(پذیرفته شدگان با پرداخت شهریه (مازاد)نیاز به سپردن تعهد محضری نمی باشند).

2-اصل و تصوير فرمهاي ثبت نامي و پرینت تاییدیه ثبت نام اینترنتی دانشگاه

3-دوسري تصوير پايان يا معاف از طرح نیروی انسانی

4-یک سري تصوير شناسنامه از تمام صفحات و كارت ملي-3 قطعه عكس پشت نویسی شده

نكته: (در صورت متاهل بودن اصل و كپي شناسنامه همسر كپي سند ازدواج)

5-اصل و تصوير نامه از محل استخدام مبني بر موافقت با ادامه تحصيل

6-اصل و تصوير تسويه صندوق رفاه در صورت داشتن

7- موافقت نامه بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از بالاترين مقام مسئول اداري و گواهي مرخصي بدون حقوق ساليانه براي مربيان رسمي

8- حكم استخدام رسمي قطعي (جهت استفاده كنندگان از سهميه مازاد مربيان رسمي) .

9- اصل و تصويرحكم ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق در صورت شاغل بودن (در صورت آماده نبودن ، حداکثر تا یک ماه به آموزش تخصصی ارسال گردد).

10 – اصل و كپي دانشنامه و ريز نمرات كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي كه نشان دهنده فراغت ازتحصيل باشد. لازم به ذكر است دانشجويان ترم آخر نيز مي بايست مداركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل تا تاريخ 95/6/31 باشد ارائه نمايند .

9- حكم استخدام رسمي قطعي (جهت استفاده كنندگان از سهميه مازاد مربيان رسمي).

10- اصل و یک سري تصويركارت پايان يا معافيت از نظام وظيفه براي آقايان

11-اصل و یک سري تصوير نمره زبان(در صورت مردودی،آخرین مهلت ارائه نمره قبولی پایان شهریور ماه 95 می باشد).

12-رسید هسته تحقیق و نظردهی(گزینش)

13-اصل و تصویر رسید فیش واریز شهریه (مربوط به دانشجویان مازاد)

100 %