منوی اصلی

معرفی پرسنل معاونت بین الملل

دکتر نیایش محبی: معاون بین الملل دانشکده داروسازی

دکتر مزدا رادملک شاهی: مدیر امور بین الملل دانشکده داروسازی

دکتر محسن امین: هماهنگ کننده تبادلات آکادمیک بین المللی دانشکده داروسازی

مریم مرادی: کارشناس امور بین الملل دانشکده داروسازی

100 %