منوی اصلی

واحد کارپردازی

واحد کارپردازی: 

مسئول واحد کارپردازی: آقای ولی باقریان

شماره تماس داخلی: ۲۱۴۱

شماره تماس مستقیم: ۶۶۴۸۲۷۰۱ 

شماره تماس داخلی: ۱۲۹۴ 

شماره تماس مستقیم: ۶۴۱۲۱۲۹۴

100 %