منوی اصلی

انبار

واحد انبار:  

رئیس انبار :آقای یعقوب جعفری خواه

کارکنان : آقای علی زرگر

شماره تماس داخلی: ۱۳۰۰ 

شماره تماس مستقیم: ۶۶۹۵۹۰۹۱

100 %