منوی اصلی

معرفی معاونت بین الملل

دکتر نیایش محبی

معاون بین الملل


پست الکترونیک : nmohebbi@tums.ac.ir

معاونت بین الملل دانشکده داروسازی در سال 1392 فعالیت خود را به صورت رسمی در این دانشکده آغاز نمود. این معاونت همواره در راه تعالی دانشکده و حرکت به سمت بین المللی سازی آن که والاترین هدف این حوزه می باشد خدمات و فعالیت های بی شائبه  ای را ارائه نموده است. در این راستا و همگام با سیاست های معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، ما تلاش داریم که با توسعه روابط علمی و آموزشی نه تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان اهتمام ورزیم و با برخورداری و آشنایی از علم روز دنیا بستر مناسبی را در این عرصه فراهم سازیم.

100 %