منوی اصلی

رئیس امور مالی

رئیس امور مالی : 

مهدی ایرج 

شماره تماس مستقیم : ۶۶۴۱۹۵۰۸ 

شماره تماس داخلی: ۲۳۲۳ 
100 %