منوی اصلی

واحد اطلاع رسانی و رایانه معاونت پژوهشی

  کارکنان واحد اطلاع رسانی و رایانه:
مهدی احمدیداخلی: ۱۰۲۹
خانم نوری
داخلی: ۱۰۲۹
خانم نوروزیداخلی: ۱۰۳۰
  
  شماره تماس مستقیم واحد اطلاع رسانی: ۶۴۱۲۱۰۳۰
   تلفکس: ۶۶۴۹۴۹۹۵
100 %