منوی اصلی

ارتباط با معاونت دانشجویی،فرهنگی

دانشکده داروسازی، ساختمان قدیم، نیم طبقه اول 

تلفن های تماس: 66494993 – 64122233

پست الکترونیک: studentcul.pharm@gmail.com

              

100 %