منوی اصلی

طرح های تحقیقاتی و فلوچارت روند قرارداد


توضيحات لازم در مورد برخي از مراحل : 

3-درصورت اقامه دلائل كتبي از سوي مجري جهت تمديد مهلت ذكر شده در اين مرحله،مديرامور پژوهشي حداكثر زمان مهلت قابل قبول را تعيين ميكند.

4- لازم به ذكر است كه كميته اي متشكل از مدير امور پژوهشي و كارشناسان پژوهشي،اعلام پذيرش و شروط را بررسي مينمايند.درضمن چنانچه مجري شروط را قبول نكند،نظر ناظر به صورت كتبي به شوراي پژوهشي ارائه ميشود تا درمورد آن تصميم گيري شود.

5و6-چنانچه ازسوي مجري دلايل موجهي جهت تاخيردرمراجعه جهت عقد قرارداد ارائه شود،توسط مدير امور پژوهشي دراين خصوص تصميم گيري ميشود.

9-تنظيم قرارداد مشتمل بر حضور مجري ومذاكره با وي جهت تهيه جدول زماني ارائه گزارشات،پيشرفت پروژه وقسط بندي اعتبارات طرح خواهدبود. اين جدول زماني بستگي تام به ماهيت پروژه و روش اجرا داشته و بر اساس الزامات و موارد مطرح شده از سوي مجري تعيين خواهد شد.

10-عمليات دبيرخانه اي مشتمل بر امضاي قراردادتوسط مجري،مدير امور پژوهش و معاون پژوهشي دانشگاه وارسال رونوشتهاي قراردادبه مدير پژوهشي، حسابداري دانشكده و…. خواهدبود.

12-عمليات مربوطه مشتمل بر تنظيم فرم توسط كارشناس،تائيدآن توسط مدير امور پژوهشي وسپس معاون پژوهشي ميباشد.

15- درمواردي كه طرح پيش پرداخت نداشته،قاعدتا مجري در جريان قضيه بوده و مسئول اجراي طرح خواهدبود.

نمودار فرایند ثبت تا اجرای طرح های تحقیقاتی

فرآیند بررسی مقالات در مجلات معتبر

100 %