منوی اصلی

اعضای معاونت پژوهشیاعضاء شورای پژوهشی دانشکده

 • 1-   دکترمحمد شریف زاده- رییس دانشکده داروسازی
 • 2-   دکترمحمد حسین قهرمانی- معاون پژوهشی
 • 3-   دکترعلی خلج- مدیر گروه داروسازی هسته ای
 • 4-   دکتر محمدعبدالهی- مدیر گروه سم شناسی، داروشناسی
 • 5-   دکترمحمد رضا روئینی- معاون مالی، اداری
 • 6-   دکتر فاضلشمسا- نماینده گروه شیمی دارویی
 • 7-   دکترسید مجتبی مجتهدزاده- مدیر گروه داروسازی بالینی
 • 8-   دکترعبدالحسین روح الامینی- مدیر گروه فارماسیوتیکس
 • 9-   دکتر احمدرضا شاهوردی- مدیر گروه بیوتکنولوژی
 • 10-دکترمحسن امینی- مدیر گروه شیمی دارویی
 • 11-دکترمحمد علی فرامرزی- نماینده گروه بیوتکنولوژی
 • 12-دکترعباس کبریایی زاده- مدیر گروه مدیریت اقتصاد داروسازی
 • 13-دکترفاطمه اطیابی- مدیر گروه نانوتکنولوژی
 • 14-دکترمحمد رضا فاضلی- مدیر گروه کنترل غذا و دارو
 • 15-دکترعباس حاجی آخوندی- مدیر گروه فارماکوگنوزی
 • 16-دکترمحمد حسین صالحی سورمقی- نماینده گروه فارماکوگنوزی
 • 17-دکترفرید درکوش- نماینده گروه مدیریت اقتصاد داروسازی
 • 18-دکترمنان حاجی محمودی- نماینده گروه کنترل غذا و دارو
 • 19-دکترسیمین دشتی- نماینده گروه داروسازی بالینی
 • 20-دکتر محمد رضا خوشایند- مشاور معاون پژوهشی
 • 21-دکتر امید سبزواری- نماینده گروه سمشناسی، داروشناسی
 • 22- دکتر شفیعی اردستانی-نماینده گروه داروسازی هسته ای
100 %