منوی اصلی

کارکنان معاونت پژوهشی


دکتر مصطفی جعفری      مدیر امور پژوهشی

تلفن: 66495641

داخلی : 2232

پست الکترونیک: mostafajafari@razi.tums.ac.ir

 

شعله دهقانی      کارشناس ارشد آمار

تلفن: 66495641

داخلی : 2232

پست الکترونیک: sholeh_dehghani2013@yahoo.com

افسون ثابت پور   کارشناس پژوهش

تلفن: 66495641

داخلی : 2232

پست الکترونیک: sabetpour.afs@gmail.com

ماموریت: فراهم ساختن زمینه مطلوب برای انجام فعالیت های پژوهشی در راستای نقشه جامع علمی دانشگاه و کشور، تدوین برنامه عمل و نقشه راه پژوهش در گروههای مختف دانشکده، افزایش سطح درآمدها و منابع خارج از دانشگاه در مسیر توسعه طرحهای پژوهشی، افزایش همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی، توجه ویژه به کیفیت مقالات ( براساس شاخص های بین المللی)، افزایش تعداد پژوهش های محصول محور با هدف رفع چالش های دارویی کشور، ایجاد فضای مثبت رقابتی در فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده، رفع نیازهای آموزش در پژوهش از طریق برگزاری کارگاهها و همایش های مناسب

چشم انداز: دستیابی به شرایطی که معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی به عنوان مطلوب ترین فضای انجام فعالیت های پژوهشی در سطح دانشگاه شناخته شود و محصولات پژوهشی آن سهم زیادی را درجهت توسعه و ارتقاء دانشکده و دانشگاه داشته باشد.

شرح وظايف حوزه معاونت پژوهشي دانشكده معرفي فعاليت هاي پژوهشي در راستاي اهداف پژوهشي ، اين معاونت در زمينه هاي ذيل فعاليت دارد

 • طرحهاي تحقيقاتي : طرحهاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آنها دريافت طرحهاي تحقيقاتي محققین كه مي بايستي براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه تدوين شده باشد و از طریق سایت پژوهشیار به این معاونت ارسال گردد، تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرح ها جهت ارائه در شوراي مذكور، اعلام نظر شورا به مجريان از طریق سایت، پيگيري جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده سازي طرح ها جهت ارائه در دستور کار شورای پژوهشی و آماده سازي طرح هاي مصوب شوراي دانشكده براي جلسات اولويت بندي وارسال طرحهاي مصوب به معاونت پژوهشي به صورت الکترونیک، اعلام گزارش انجام فعالیت پژوهشی اولیه و نهايي مجريان و صدور گواهي پايان طرح براي معاونت پژوهشي دانشگاه
 • پایان نامه : همكاري در خصوص فرآیند مطرح شدن پروپوزال پایان نامه های دانشجویان در شورای پژوهشی و تنظيم قرارداد پايان نامه هاي دوره دکتری عمومی و تخصصی و پی اچ دی و هماهنگي هاي لازم با امور مالي دانشكده در خصوص نحوه پرداخت هزینه و تسويه حساب قراردادها
 • تأليف و ترجمه كتب: هماهنگي جهت ايجاد ارتباط مؤلفان و يا مترجمان با معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اخذ امتياز براي تأليف و ترجمه كتب
 • فرصتهاي مطالعاتي: معرفي اعضاي هيئت علمي متقاضي جهت استفاده از فرصت مطالعاتي و دريافت گزارشهاي پيشرفت كار از اعضاي هيأت علمي كه از فرصتهاي مطالعاتي استفاده مي نمايند و انعكاس آن به مسئولين دانشگاه
 • سمينارهاي خارجي: هماهنگي جهت ايجاد ارتباط الزم از طريق مكاتبه و ارسال مدارك اعضاي هيأت علمي دانشكده كه جهت ارائه سخنراني و پوستر به سمينارهاي خارجي دعوت شده اند با معاونت پژوهشي دانشگاه جهت استفاده از تسهيلات دانشگاه در موارد مذكور
 • برگزاري كارگاههاي آموزشي و پژوهشي: معاونت پژوهشي پس از بررسي نياز سنجي كارگاههاي آموزشي، پژوهشي اعضاي هيات علمي نسبت به برگزاري كارگاه هاي مذكور
 • وظايف كلي اداره پژوهش دانشکده
 • نظارت بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي و جمع آوري مستندات آنها شامل : كتابهاي تاليفي اساتيد مقالات چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي مقاالت ارائه شده در همايش ها و سمينارهاي
 • ارائه مستندات فعاليتهاي پژوهشي اساتيد جهت ارزشيابي سالانه
 • نظارت بر امور مربوط به روند تصويب طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها
 • انجام مكاتبات مربوط به شركت اعضاي محترم هيات علمي در همايشهاي داخل و خارج از كشور
 • برگزاري كارگاههاي آموزشي و پژوهشي
 • انجام مكاتبات و نظارت بر امور مربوط به دريافت امتياز ارزيابي كتابهاي اساتيد از دانشگاه
 • ارزیابی فعالیت های مربوط به ثبت و اختراع مققین
 • انعقاد قرارداد با مجریان طرح های تحقیقاتی
 • کارشناسی طرح های تحقیقاتی100 %