منوی اصلی

معرفی معاونت اداری مالی


دکتر یلدا حسین زاده اردکانی

معاون اداری و مالی

شماره تماس مستقیم : 66959095 

شماره تماس داخلی: 606 100 %