منوی اصلی

مراحل دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی

 فرآیند برگزاری جلسه دفاع به صورت حضوری

 •  ارسال نامه  آمادگی دفاع دانشجو از گروه مربوطه به آموزش  دانشکده 
 • تعیین نماینده آموزش  توسط معاون آموزشی
 • کنترل واحدهای دانشجو  توسط کارشناس مربوطه
 • درصورت تکمیل نبودن  واحدها یا نمرات، به دانشجو جهت تکمیل نمودن واحدها اطلاع داده می شود.
 •  درصورت تکمیل بودن واحدها، فرم تاییدیه نماینده آموزش به دانشجو ارائه  میشود که به همراه یک نسخه از پروپوزال به نماینده آموزش تعیین  شده تحویل دهد.
 • پس از دریافت تاییدیه  مکتوب نماینده آموزش، فرم موافقت دفاع جهت گرفتن  امضاء از اعضاء هیئت داوران به دانشجو داده میشود. (زمان و مکان دفاع با   هماهنگی با مدیر امور  عمومی دانشکده با شماره 64122135 تعیین می گردد)
 • فرم موافقت اعضا هیئت  داوران با انجام دفاع در روز وساعت مشخص شده  توسط دانشجو به اداره آموزش تحویل می گردد.  (حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ دفاع)
 • تاییدیه چاپ یا ارسال  مقاله مرتبط با پایان نامه که به تایید معاون آموزشی  و اداره پژوهش دانشکده رسیده است، توسط دانشجو به اداره آموزش تحویل می  گردد.
 •  دعوتنامه جلسه دفاع توسط اداره آموزش آماده و از طریق اتوماسیون برای  اساتید مدعو ارسال می گردد. برای اساتید خارج از سیستم دانشکده دانشجو می تواند در  صورت تمایل بصورت حضوری دعوتنامه را از آموزش اخذ و به استاد مربوطه تحویل دهد.
 • مدارک مربوط به جلسه  دفاع شامل سوگند نامه، فرمهای اخذ نمره،  صورتجلسه دفاع و فرم اعلام نمره پایان نامه توسط اداره آموزش آماده میشود.
 • مدارک آماده شده جلسه  دفاع به همراه تاییدیه مقاله گرفته شده از امور پژوهشی، قبل از دفاع توسط اداره  آموزش به نماینده آموزش تحویل میگردد.
 •  مدارک  جلسه دفاع  پس از انجام دفاع و امضاء فرمهای مربوطه توسط هیئت داوران  واعلام نمره دانشجو توسط نماینده آموزش به اداره آموزش عودت داده میشود.

 فرآیند برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی

فرایند برگزاری جلسه دفاع مجازی.pdf

 • دریافت نامه آمادگی دفاع از گروه مربوطه از طریق اتوماسیون با اعلام اطلاعات مربوط به دانشجو، اساتید راهنما و داوران پیشنهادی شامل تلفن همراه و آدرس ایمیل
 • کنترل واحدهای درسی دانشجو توسط کارشناسان آموزش، تایید آمادگی دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو از طریق ایمیل یا واتس اپ
 • ارسال فایل pdf پایان نامه توسط دانشجو به کلیه اساتید و معاون آموزشی دانشکده از طریق ایمیل
 • ارسال تایید متن پایان نامه توسط اساتید داور و اصلاحات مورد نیاز به معاون آموزشی دانشکده از طریق ایمیل
 •  ارسال فایل مقاله پذیرش شده، ارسال شده برای چاپ و یا پیش نویس مقاله تایید شده توسط استاد راهنما به معاون آموزشی دانشکده از طریق ایمیل توسط دانشجو
 •  اعلام حداکثر نمره پایان نامه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت صدور نامه و ارسال به آموزش دانشکده
 • هماهنگ نمودن زمان دفاع با واحد مجازی دانشکده توسط آموزش دانشکده
 • صدور دعوت نامه برای اساتید و ارسال آن به همراه فرم نمره دهی پایان نامه از طریق ایمیل یا اتوماسیون
 • برگزاری جلسه دفاع به صورت برخط با شرکت اساتید راهنما، مشاور و داوران و معاون آموزشی دانشکده
 • ارسال عکس فرم های نمرات امضا شده توسط اساتید در انتهای جلسه از طریق واتس اپ به معاون آموزشی دانشکده
 • جمع بندی نمرات و تکمیل فرم نمره پایان نامه و اعلام نمره دانشجو توسط معاون آموزشی دانشکده
 • قرائت متن سوگند نامه توسط دانشجو و نگهداری فیزیک سوگند نامه در آموزش دانشکده جهت امضا در اولین فرصت حضور دانشجو در دانشکده

تبصره: در صورتی که حضور هریک از افراد شرکت کننده در جلسه دفاع در دانشکده امکان پذیر باشد جلسه به صورت نیمه حضوری برگزار خواهد شد ولی مراحل انجام کار طبق فرآیند بالا خواهد بود.


100 %