منوی اصلی

معرفی معاونت دانشجویی،فرهنگی

معاون دانشجویی فرهنگی

سرکار خانم دکتر ملیحه برازنده

تلفن های تماس: ۶۶۹۸۰۴۵۴ -  ۶۴۱۲۲۲۳۰

 ۶۴۱۲۲۲۳۳

معاونت دانشجویی و فرهنگی یکی از محوری ترین و حساس ترین معاونت های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان می باشد.

هدف نهایی و آرمان غایی معاونت دانشجویی فرهنگی از انجام وظایف و ایفای نقشهای خود، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی، روانی و فرهنگی - اجتماعی است که توان بکارگیری علوم و تخصص های دانشگاهی خود در عرصه جامعه و ایفای نقش در نظام سلامت را داشته باشند.

شرح وظایف

اداره کلیه امور دانشجویی دانشکده ( امور رفاهی ، امور فرهنگی ،خوابگاه، تربیت بدنی ، و غیره)

اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی دانشکده

نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی

برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی

نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشکده

اجرایی نمودن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی

حمایت و نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشکده

نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها

مشارکت در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با نهادهای متولی امور فرهنگی دانشگاه

100 %