منوی اصلی

مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان دکتری عمومی

مراحل فراغت از تحصیل دانشجو

 1.  تحویل مدارک جلسه دفاع به اداره آموزش توسط نماینده آموزش مربوطه 
 2. مراجعه دانشجو به آموزش جهت دریافت صورتجلسه دفاع ممهور به مهر آموزش
 3. مراجعه دانشجو به کتابخانه برای اخذ شماره پایان نامه (صورتجلسه دفاع را همراه داشته باشید)
 4.   تحویل فرم ها ی زیر به کارشناس آموزش شامل : فرم تحویل پایان نامه به استاد راهنما و کتابخانه  و تایید معاونت پژوهشی مبنی بر آپلود متن پایان نامه در سامانه پژوهشیار، فرم خلاصه اطلاعات  پایان نامه،  تسویه حساب از صندوق  رفاه دانشجویی از طریق سامانه سیپاد  تسویه حساب از داروخانه 13 آبان  تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی  تسویه حساب کتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تسویه حساب از ستاد شاهد در صورت شامل بودن  سه قطعه عکس  کارت دانشجویی  کپی شناسنامه وکپی کارت ملی  مدرک نظام وظیفه آقایان)
 5.  ارسال نمره جلسه دفاع به آموزش دانشگاه  جهت تایید توسط اداره آموزش 
 6. ارسال تاییدیه دفاع از آموزش کل به دانشکده و اجازه ثبت نمره پایان نامه3 در کارنامه دانشجو 
 7.  تکمیل وآماده نمودن مدارک فراغت از تحصیل شامل (کارنامه کامل تحصیلی - فرم فراغت از تحصیل  فرم اعلام فارغ التحصیلی) توسط کارشناس مربوطه
 8.  تنظیم مدارک فوق و ضمیمه کردن بقیه مدارک لازم جهت اعلام فارغ التحصیلی دانشجو ، جهت  امضاء معاون آموزشی بصورت دستی 
 9.  اسکن کلیه مدارک فوق پس از امضاء دستی معاون آموزشی در سامانه سیپاد
 10.  ارسال یک نسخه از کارنامه و فرم فارغ التحصیلی دانشجو به آموزش دانشگاه به صورت دستی
 11. در صورت عدم وجود اشکال در مدارک ارسالی ، فارغ التحصیلی دانشجو تایید و توسط آموزش دانشگاه به دانشکده اعلام می گردد.
 12. در صورت وجود اشکال در مدارک ارسالی ، مدارک ناقص ازسوی دانشگاه جهت تکمیل  به دانشکده عودت داده شده و پس از بررسی و رفع نقص مجدداً به آموزش دانشگاه  ارسال می شود.  
100 %