منوی اصلی

ارتباط با معاونت آموزش عمومی

آدرس: بلوار کشاورز. خیابان 16 آذر. درب دانشکده داروسازی. ساختمان قدیم داروسازی - طبقه دوم

کد پستی: 1417614411

صندوق پستی:  14155/64511

تلفن تماس: ۶۶۹۵۹۰۹۳

 پست الکترونیک:                                   edupharm@sina.tums.ac.ir100 %