منوی اصلی

سامانه انتقالی و میهمانی وزارت بهداشت

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1402-1401 میهمان نمی پذیرد.

جهت ثبت درخواست انتقالي جديد براي نيمسال دوم 1401، در مقاطع كارداني تا دكتراي عمومي و پيگيري و در صورت اعلام نقص توسط دانشگاه، اصلاح اطلاعات و مدارك و در صورت ارسال درخواست توسط دانشگاه مبداء به دانشگاه يا دانشگاه هاي مقصد، تكميل اطلاعات و مدارك براي مقصد، پس از مطالعه دقيق اطلاعيه ها و دستورالعمل ها مندرج در اين فرم، با استفاده از شماره دانشجويي و كد ملي در پايين فرم اقدام به ثبت درخواست يا در صورت لزوم اصلاح درخواست خود نماييد. (لازم به ذكر است فرم هاي ميهماني و انتقال به صورت مجزا مي باشد و متقاضياني كه مي خواهند هم درخواست ميهماني و هم درخواست انتقالي داشته باشند بايد در هر دو فرم درخواست خود را ثبت و در همان فرم پيگيري و اصلاحات را انجام دهند).

 سامانه درخواست میهمانی وزارت بهداشت    

 http://guest.behdasht.gov.ir

سامانه درخواست انتقالی وزارت بهداشت (در حال حاضر دانشکده داروسازی دانشجوی انتقالی نمی پذیرد)   

  http://transmission.behdasht.gov.ir

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر    

 http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir

100 %