منوی اصلی

ساعت کار و تماس با کتابخانه

                                     

ساعت کارسالن مطالعه: 8 الی 17 

ساعت کار پایان نامه ها، نشریات و امانت: 8 الی 14:30

تلفن های تماس:

رئیس کتابخانه :  ۶۶۴۸۲۷۰۹ 021- ۶۴۱۲۱۰۲۰ 021(خانم  جلیلی)                                           

امانت و مرجع:  ۶۴۱۲۱۰۱۹ 021(خانم جعفری و خانم طالبی)                                                

پایان نامه: ۶۴۱۲1138 021(خانم گلی)                                                                       

خدمات فنی و کتابهای الکترونیکی:  ۶۴۱۲۱۰۱۸ 021(خانم خاراباف)                                  

نشریات:  ۶۴۱۲۱۰19 021(خانم جعفری)

انتشارات:  ۶۴۱۲۱۰۱۷ 021(آقای صابری)

فکس:  ۶۶۴۹۴۹۹۵

آدرس: بلوار کشاورز. خیابان 16 آذر. درب دانشکده داروسازی. ساختمان جدید داروسازی. طبقه منهای یک

کد پستی: 1417614411

صندوق پستی:  14155/6451


 پست الکترونیک کتابخانه

                            pharmacylib@gmail.com

                                    pharmlib@tums.ac.ir


                                                                                                                                                                                                                            


100 %