منوی اصلی

رئیس و همکاران کتابخانه

رئیس کتابخانه

سرکار خانم مرجان جلیلی باله

(کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)


تلفن  : ۶۶۴۸۲۷۰۹ – ۶۴۱۲۱۰۲۰

نمابر  : ۶۶۴۹۴۹۹۵

پست الکترونیکی:

pharmacylib@gmail.com

pharmlib@tums.ac.ir 

شرح وظایف رئیس کتابخانه


خدمات فنی و کتاب های الکترونیکی

سر کار خانم شبنم خاراباف

(کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)

تلفن: ۶۴۱۲۱۰۱۸

پست الکترونیکی:

Shabnam2050@yahoo.com

شرح وظایف کتابدار بخش خدمات فنی و کتاب های الکترونیکی


امانت و مرجع و نشریات

سرکار خانم شهناز  جعفری 

(کاردانی کتابداری)

تلفن:  ۶۴۱۲۱۰۱۹ 

پست الکترونیکی:

shahnazjafari1020@gmail.com

شرح وظایف کتابدار بخش امانت

شرح وظایف کتابدار بخش نشریات

امانت و مرجع

سرکارخانم فاطمه طالبی

                         (کارشناسی مدیریت آموزشی)                     

تلفن:  ۶۴۱۲۱۰۱۹ 

پست الکترونیکی:

talebi078@gmail.com

شرح وظایف کتابدار بخش امانت
                 

امانت و پایان نامه

سر کار خانم فرشته گلی

(کارشناسی ارشد شیمی )

تلفن: ۶۴۱۲۱۱۳۸      

پست الکترونیکی:

goli_fereshteh@yahoo.com

شرح وظایف کتابدار بخش پایان نامه

    انتشارات

آقای حسین صابری

تلفن:   ۶۴۱۲۱۰۱۷ 

100 %