منوی اصلی

ارتباط با معاونت بین الملل

دفتر معاونت بین الملل دانشکده داروسازی: 

طبقه دوم ساختمان قدیم  دانشکده داروسازی

1292-6412

66980482

100 %