منوی اصلی

نشست صمیمی معاون آموزش عمومی دانشکده داروسازی با دانشجویان ورودی 1401


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، جلسه صمیمی دکتر زهرا توفیقی معاون آموزش عمومی دانشکده با موضوع بهبود اوضاع آموزشی  دانشکده با حضور دانشجویان ورودی 1401 ، شنبه 20 اسفند 1401 برگزار شد. 

100 %