منوی اصلی

انتخاب دکتر خلج استاد پیشکسوت دانشکده داروسازی به عنوان دانشمند برتر سال

به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی کشور، دکتر علی خلج را به عنوان دانشمند برتر سال برگزید.

همچنین دکتر مرتضی رفیعی تهران عضویت پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی درآمد.

 گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی کشور در سال 1370 تاسیس و به صورت مرتب هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد. اعضای گروه متشکل از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و پیشکسوتان داروسازی کشور هستند.

100 %