منوی اصلی

کنترل دارو و غذا

تاریخچه

با توجه به اهمیت کنترل کیفیت فرآورده های دارویی و غذایی،گروه کنترل دارو و غذا در سال 1383 در دانشکده داروسازی تاسیس و به طور مستقل کار خود را آغاز نمود. این گروه دارای آزمایشگاه های تخصصی کنترل فرآورده های بیولوژیک کنترل میکروبی و میکروبشناسی دارویی، تحقیقات پروبیوتیک،تجزیه و کنترل مواد غذایی،کنترل فیزیکو شیمیایی داروها،آمار حیاتی،بهداشت، شیمی موادخوراکی ، تجزیه و کنترل مواد خوراکی و تغذیه در سطوح دکترای عمومی وPh.D میباشد.

اهداف

امروزه نیاز به داروهای با کیفیت در پیشگیری و درمان بیماری ها بیش از پیش اهمیت یافته است وسرعت ورود داروهای جدید نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است. ازاینرو مبحث کیفیت فراورده های دارویی اهمیتی دوچندان یافته است.

داروهای گیاهی، شیمیایی، مکمل ها، فراورده های آرایشی و بهداشتی، پروبیوتیک ها، فراوردهای بیولوژیک و بیوتکنولوزی مونوکلونال آنتی بادی ها و نوتراسیوتیکالها همگی برای اثر بخشی بهتر نیازمند روشهایی هستند که کنترل کیفی این محصولات را تضمین میکند. گروه کنترل دارو و غذا با بهره گیری از اساتید مجرب تحقیقات خود را در محورهای کنترل فیزیکو شیمیایی و میکربی داروها و حیطه های وابسته دنبال میکند.

زمینه‌های تحقیقاتی

کنترل میکربی دارو ها

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها

آنالیز و کنترل مواد خوراکی و فراوردهای دارویی مشتق از آن (نوتراسیوتیکال)

حقیقات بروی پروبیوتیکها

کمومتریکس دارویی

کنترل بیولوژیک داروها

لیست اساتید گروه

واحدهای درسی

اصول خدمات بهداشتی
آمار حیاتی عملی
آمار حیاتی نظری
باکتری شناسی نظری
تجزیه و کنترل مواد خوراکی
تداخل دارو و خوراک
کنترل فیزیکو شیمیایی عملی
کنترل فیزیکو شیمیای نظری
مواد خوراکی و رژیم درمانی
میکروب شناسی عملی
ویروس شناسی
کنترل میکروبی عملی
کنترل میکروبی نظری

تقویم آموزشی

اصول خدمات بهداشتی

استاد

موضوع

جلسه

دکتر محمدرضا امین

تعاریف و مفاهیم بهداشت عمومی و سلامت و طیف سلامتی

اول

دکتر محمدرضا امین

وضع موجود مسائل بهداشتی-درمانی ایران و شاخص های بهداشتی

دوم

دکتر محمدرضا امین

مراقبتهای اولیه بهداشتی و سیستم ارائه خدمات بهداشتی-درمانی در ایران

سوم

دکتر محمدرضا امین

آموزش بهداشت در برنامه ریزی های مختلف بهداشتی-درمانی

چهارم

دکتر محمدرضا امین

بهداشت محیط

پنجم

دکتر محمدرضا امین

مراقبتهای بهداشتی مادران و کودکان

ششم

دکتر محمدرضا امین

ایمن سازی علیه بیماریهای عمده عفونی

هفتم

دکتر محمدرضا امین

بهداشت حرفه ای با توجه به بیماریهای ناشی از کار و اصول و روشهای پیشگیری از بیماریهای حرفه ای

هشتم

دکتر محمدرضا امین

.نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی در جهان و ایران

نهم

دکتر محمدرضا امین

سازمانهای بهداشتی بین المللی و سازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی-درمانی در ایران

دهم

دکتر محمدرضا امین

مدیریت برنامه ریزی و ارزشیابی خدمات بهداشتی-درمانی در ایران

یازدهم

دکتر محمدرضا امین

سمینار دانشجویی در موضوعات خدمات بهداشتی-درمانی

دوازدهم


مواد خوراکی و رژیم درمانی (3واحد)

جلسه

موضوع

1

علم مواد خوراکی ، تغذیه و رژیم درمانی

2

غلات / خوراک و دارو

3

هرم مواد غذایی

4

سبزی / خوراک و دارو

5

شیر و لبنیات / خوراک و دارو

6

روغن / خوراک و دارو

7

افزودنیها / خوراک و دارو

8

رژیم درمانی بیماریهای دهان و دندان

9

تغذیه دوران بارداری و شیردهی

10

گوشت / خوراک و دارو

11

اصول تغذیه

12

مرغ ، ماهی / خوراک و دارو

13

طراحی رژیم درمانی

14

رژیم درمانی بیماریها ی گوارشی

15

تغذیه ورزشکاران

16

رژیم درمانی دیابت

17

رژیم درمانی ایذز، استرس

18

مکمل های غذایی

19

میوه /خوراک و دارو

20

سلامت غذا

21

رژیم درمانی سرطان ها

22

رژیم درمانی بیماریهای قلبی عروقی

23

رژیم درمانی بیماریهای کلیوی

24

نوتراسپوتیکالها

25

تداخل دارو وخوراک

26

تداخل دارو و خوراک


میکروب شناسی عملی

استاد

موضوع

جلسه (2 ساعت)

دكتر محمدرضا فاضلی

آشنايي با مقررات آزمايشگاه ميکروب شناسي و دستگاهها

گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

آشنايي با مقررات آزمايشگاه ميکروب شناسي و دستگاهها

گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

ميکروسکوپ و انواع آن

گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

ميکروسکوپ و انواع آن

2-    گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

آشنايي با محيط هاي کشت آزمايشگاهي و روش هاي کشت ميکروبي

3-    گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

آشنايي با محيط هاي کشت آزمايشگاهي و روش هاي کشت ميکروبي

گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

روش هاي رنگ آميزي باکتري ها

4-    گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

روش هاي رنگ آميزي باکتري ها

گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

استريليزاسيون

5-    گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

استريليزاسيون

گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

آنتي بيوگرام

6-    گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

آنتي بيوگرام

گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

تعیین MIC

7-    گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

تعيين MIC

گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

روش هاي نمونه گيري و شمارش سلول هاي ميکروبي

8-    گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

روش هاي نمونه گيري و شمارش سلول هاي ميکروبي

گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

استافيلوکوک ها

9-    گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

استافيلوکوک ها

گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

استرپتوکوک ها

10-    گروه اول

دكتر محمدرضا فاضلی

استرپتوکوک ها

10-    گروه دوم

دكتر محمدرضا فاضلی

انتروباکترياسه (لاکتوز مثبت ها)

11-    گروه اول

انتروباکترياسه (لاکتوز منفي ها )

11-    گروه دوم

پسودوموناس ها

12-    گروه اول

پسودوموناس ها

12-    گروه دوم

باسيل هاي گرم مثبت اسپوردار

13-    گروه اول

باسيل هاي گرم مثبت اسپوردار

13-    گروه دوم

باسيل هاي گرم مثبت بدون اسپور

14-    گروه اول

باسيل هاي گرم مثبت بدون اسپور

14-    گروه دوم

مايکوباکتريوم ها

15-    گروه اول

مايکوباکتريوم ها

15-    گروه دومکنترل میکروبی داروها  نظری

جلسه

موضوع

مدرس

1

مقدمه ميكروب شناسي دارويي: تعاريف- مروري بر مفاهیم عمومی ميكروب شناسي

دکتر صمدی

2

تخريب و فساد فرآورده‎هاي دارويي

دکتر صمدی

3

محدوديت ميكروبي در فرآورده‎هاي دارويي، بهداشتي و آرايشي – استاندارد های کنترل کیفی

دکتر صمدی

4

محدوديت ميكروبي در فرآورده‎هاي دارويي، بهداشتي و آرايشي – استاندارد های کنترل کیفی

دکتر صمدی

5

روش های بررسی محدوديت ميكروبي در فرآورده‎هاي دارويي، بهداشتي و آرايشي – استاندارد های کنترل کیفی

دکتر صمدی

6

محافظت فرآورده‎هاي دارويي، بهداشتي و آرايشي (اصول محافظت -‌

مخلوط مواد محافظ، ارزیابی مواد محافظ)‌

دکتر صمدی

7

محافظت فرآورده‎هاي دارويي، بهداشتي و آرايشي (اصول محافظت -‌ مخلوط مواد محافظ

ارزیابی مواد محافظ

دکتر صمدی

8

محافظ های طبیعی

دکتر صمدی

9

ميكروب شناسي تجزيه‎ايدکتر صمدی

10

اصول استريليزاسيون (سترون سازی)

دکتر صمدی

11

ضدعفونی کننده ها

دکتر عابدی

12

تست‎هاي بررسی فعاليت ضد ميكروبي (Antimicrobial Activity)

دکتر عابدی

13

اكولوژي ميكروارگانيسم‎ها در صنعت داروسازي

دکتر عابدی

14

واکسن ها

دکتر عابدی

15

مقاومت میکروبی

دکتر عابدی

16

بیوفیلم

دکتر عابدیکنترل میکروبی عملی

استاد

موضوع

جلسه  (3 ساعت)

دکترنسرین صمدی

آشنایی با اصول کار در محیط       آزمایشگاه کنترل میکروبی و تهیه محیط های کشت

گروه اول

دکترنسرین صمدی

آشنایی با اصول کار در محیط       آزمایشگاه کنترل میکروبی و تهیه محیط های کشت

گروه دوم

دکترنسرین صمدی

آزمایش محدودیت میکروبی – روش شمارش       در پلیت

گروه اول

دکترنسرین صمدی

آزمایش محدودیت میکروبی – روش شمارش       در پلیت

2-    گروه دوم

دکترنسرین صمدی


آزمایش محدودیت میکروبی – روش MPN و تفسیر نتایج    جلسه    قبل

3-    گروه    اول

دکترنسرین صمدی

آزمایش محدودیت میکروبی – روش MPN و تفسیر نتایج    جلسه    قبل

گروه دوم

دکترنسرین صمدی

شناسایی میکروارگانیسم های شاخص

4-    گروه اول

دکترنسرین صمدی

شناسایی میکروارگانیسم های شاخص

گروه دوم

دکترنسرین صمدی

ادامه روش های شناسایی میکروارگانیسم       های شاخص

5-    گروه اول

دکترنسرین صمدی

ادامه روش های شناسایی میکروارگانیسم       های شاخص

گروه دوم

دکترنسرین صمدی

ادامه روش های شناسایی میکروارگانیسم    های شاخص- آزمون بررسی کارایی    محافظت ضدمیکروبی فرآورده های دارویی

6-    گروه اول

دکترنسرین صمدی

ادامه روش های شناسایی میکروارگانیسم       های شاخص- آزمون بررسی کارایی محافظت ضدمیکروبی فرآورده های دارویی

گروه دوم

دکترنسرین صمدی

ادامه روش های شناسایی میکروارگانیسم       های شاخص- ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت ضدمیکروبی فرآورده های    دارویی

7-    گروه اول

ادامه روش های شناسایی میکروارگانیسم       های شاخص- ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت ضدمیکروبی فرآورده های    دارویی

گروه دوم

ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت       ضدمیکروبی فرآورده های دارویی- آزمون سترونی به روش انتقال مستقیم

8-    گروه اول

ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت       ضدمیکروبی فرآورده های دارویی- آزمون سترونی به روش انتقال مستقیم

گروه دوم

ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت       ضدمیکروبی فرآورده های دارویی- آزمون سترونی به روش فیلتراسیون    غشایی

9-    گروه اول

ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت       ضدمیکروبی فرآورده های دارویی- آزمون سترونی به روش فیلتراسیون    غشایی

گروه دوم

ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت       ضدمیکروبی فرآورده های دارویی- تفسیر نتایج آزمون های سترونی

10-    گروه اول

ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت       ضدمیکروبی فرآورده های دارویی- تفسیر نتایج آزمون های سترونی

10-    گروه دوم

ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت       ضدمیکروبی فرآورده های دارویی- آزمایش تعیین مقدار بیولوژیک یک    آنتی بیوتیک به    روش انتشار

11-    گروه اول

ادامه آزمون بررسی کارایی محافظت       ضدمیکروبی فرآورده های دارویی- آزمایش تعیین مقدار بیولوژیک یک    آنتی بیوتیک به    روش انتشار

11-    گروه دوم

محاسبه و تفسیر نتایج  تعیین       مقدار بیولوژیک یک آنتی بیوتیک به روش انتشار

12-    گروه اول

محاسبه و تفسیر نتایج  تعیین       مقدار بیولوژیک یک آنتی بیوتیک به روش انتشار

12-    گروه دوم

تعیین مقدار یک آنتی بیوتیک به روش       کدورت سنجی

13-    گروه اول

تعیین مقدار یک آنتی بیوتیک به روش       کدورت سنجی

13-    گروه دوم

پرسش و پاسخ

14-    گروه اول

پرسش و پاسخ

14-    گروه دوم


استاد

ویروس شناسی

موضوع

جلسه    (2 ساعت)

دکتر محمد رضا فاضلی


کليات ويروس شناسي

1

دکتر محمد رضا فاضلی


کليات ويروس شناسي

2

دکتر محمد رضا فاضلی


کنترل بیماری های ویروسی

3

دکتر محمد رضا فاضلی


پارو ويروس ها، پاکس ويروس ها، آدنو ويروس ها

4

دکتر محمد رضا فاضلی


هرپس ويروس ها، پاپووا ويروس ها

5

دکتر محمد رضا فاضلی


رابدو ويروس ها، آربو ويروس ها، روبو ويروس ها

6

دکتر محمد رضا فاضلی


ويروس هاي هپاتيت و ايدز و ويروس هاي سرطان زا

7

دکتر محمد رضا فاضلی


پيکورونا ويروس ها، رئو ويروس ها، کرونا ويروس ها ، اورتوميکسو ويروس ها، پاراميکسو ويروس ها، ويروس سرخجه

8

اطلاعات تماس

شماره تماس 021-64121115
شماره فکس 021-66959052
آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر- دانشکده داروسازی دانشگاه تهران- ساختمان جدید – طبقه اول
100 %