منوی اصلی

داروسازی بالینی

تاریخچه

داروسازی بالینی در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۰ در دانشگاه علوم پزشکی تهران پا به عرصه وجود نهاد.  با تلاش و پی گیری آقای دکتر غلامی و  آقای دکتر مجتهدزاده  و با تایید شورای  تخصصی آموزش داروسازی  اولین گروه دستیاران تخصصی  داروسازی بالینی  در سال 1374 در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرش شدند.در سال 1377 خانم دکتر قایلی به گروه ملحق شدند و  گروه داروسازی بالینی بطور رسمی تشکیل گردید. از اوایل تشکیل گروه ، خانم دکتر حاجی بابایی ، آقای دکتر رستگارپناه  و آقای دکتر خویی در تدریس واحدهای دوره عمومی داروسازی مشارکت داشتند.  

اهداف

حوزه های فعالیت رشته داروسازی بالینی

 • تجویز و مصرف منطقی دارو

 •  عوارض و خطاهای دارویی

 • اطلاع رسانی دارویی و سموم

 •  همکاری در تدوین پروتکل‌های دارویی و درمانی

 • ارتقاء سیستم آموزشی  رشته داروسازی از دارو محوری به بیماری محوری

 • ارتقاءخدمات دارویی 

جایگاه رشته داروسازی بالینی 

 • تقویت ارتباطات بین رشته‌ای بخصوص علوم پایه و علوم بالینی 

 • تحول آموزش داروسازی از دارو محوری به بیماری محوری

 • ارتقای فرهنگ عمومی مصرف دارو

 • تبیین جایگاه داروساز در نظام سلامت

 • ارتقای خدمات دارویی (Pharmacutical care) در مراکز درمانی

 • انجام پژوهش های کاربردی در حوزه دارو و تجهیزات

 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی دارویی

 • اصلاح الگوی مصرف داروها

 • شرکت در مطالعات علوم انسانی جهت آماده سازی زیرساخت‌های فکری، آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات سلامت منطبق با فرهنگ بومی و دینیزمینه‌های تحقیقاتی

کارآزمایی های بالینی

فارماکوکینتیک بالینی

پایش دارودرمانی

ارزیابی مصرف داروها

عوارض و تداخلات دارویی

ایمنی بیمار

لیست اساتید گروه

واحدهای درسی

فارماکوکینتیک بالینی پیشرفته
درمان شناسی پیشرفته
سم شناسی بالینی پیشرفته
معاینه بدنی عملی
معاینه بدنی نظری
اطلاعات مسمومیت دارویی پیشرفته
فارماکولوژی پیشرفته
داروسازی بیمارستانی پیشرفته
زبان ویژه
کارآموزی داروسازی بالینی
پایان نامه (1)
پایان نامه (2)
پایان نامه (3)
پایان نامه (4)
پایان نامه (5)

تقویم آموزشی

دارودرمانی یک تهران نیمسال دوم 98-97

روز
ساعت
محل تشکیل کلاس
یک شنبه
8-10
کلاس شماره یک ساختمان جدید
چهارشنبه
8-10
کلاس شماره یک ساختمان جدید
میان ترم اول: 97/12/23 ساعت 10-8 تا پایان مبحث کلیات آنتی بیوتیکها
میان ترم دوم: 98/2/19 ساعت 10-8 تا پایان مبحث مننژیت

دارودرمانی سه تهران نیمسال دوم 98-97

شنبه
8-10
کلاس شماره یک ساختمان جدید
سه شنبه
8-10
کلاس شماره یک ساختمان جدید
میان ترم اول: 97/12/23 ساعت 10-8 تا پایان مبحث شوک
میان ترم اول: 97/12/23 ساعت 10-8 تا پایان مبحث پایش دارودرمانی

دارودرمانی دو پردیس نیمسال دوم 98-97

سه شنبه
8-10
پردیس بین الملل تهران
سه شنبه
10-12
پردیس بین الملل تهران

کارآموزی بیمارستانی

برنامه چرخشی در طول هفته در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

داروسازی بیمارستانی


دوشنبه10-12کلاس شهید صفری

کمکهای اولیه پردیس 


دوشنبه8-10پردیس بین الملل تهران

دروس تخصصی گروه  

دیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد یا اساتید مربوطه

ساعت و زمان کلاس

1

2799011

فارماکوکینتیک بالینی پیشرفته

3

اساتید گروه بالینی

نیمسال اول – سال اول

2

358001

مبانی پاتوفیزیولوژی (1)

4

گروه پزشکی

نیمسال اول – سال اول

3

358000

مبانی پاتوفیزیولوژی (2)

4

گروه پزشکی

نیمسال اول – سال اول

3

2799053

کامپیوتر

4

آقای دکتر امانلو

نیمسال اول – سال اول

4

4280021

آمار پیشرفته

2

آقای دکتر خوشایند

نیمسال اول – سال اول

5

2799012

درمان شناسی پیشرفته

6

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال اول

6

2799013

سم شناسی بالینی پیشرفته

3

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال اول

7

2799015

معاینه بدنی عملی

1

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال اول

8

2799016

معاینه بدنی نظری

2

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال اول

9

2799019

اطلاعات مسمومت دارویی پیشرفته

2

اساتید گروه بالینی

نیمسال اول – سال دوم

10

2799018

فارماکولوژی پیشرفته

4

آقای دکتر خویی

نیمسال اول – سال دوم

11

2799017

داروسازی بیمارستانی پیشرفته

3

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال دوم

12

2799021

زبان ویژه

4

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال دوم

13

2799020

کارآموزی داروسازی بالینی

12

اساتید گروه بالینی

نیمسال اول – سال سوم

14

2799000

پایان نامه (1)

2

اساتید گروه بالینی

نیمسال اول – سال سوم

15

2799001

پایان نامه (2)

4

اساتید گروه بالینی

نیمسال اول – سال سوم16

2799002

پایان نامه (3)

4

اساتید گروه بالینی

نیمسال اول - سال چهارم17

2799003

پایان نامه (4)

4

اساتید گروه بالینی

نیمسال اول - سال چهارم


18

2799004

پایان نامه (5)

6

اساتید گروه بالینی

نیمسال اول - سال چهارم


19

ورودی 97

مبانی پاتوفیزیولوژی (2) 4 واحد، فارماکوکینتیک بالینی پیشرفته 3 واحد، آمار پیشرفته 2واحد، معاینه بدنی نظری 2 واحد و معاینه بدنی عملی 1 واحد

12

اساتید دانشکده داروسازی و دانشکده پزشکی

نیمسال دوم – سال اول

20

ورودی 96

فارماکولوژی پیشرفته 4 واحد، داروسازی بیمارستانی پیشرفته 3 واحد

7

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم - سال دوم

21

ورودی 95

پایان نامه (2) 4 واحد

4

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم - سال سوم

22

ورودی 94

پایان نامه (4) 4 واحد

4

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال چهارم

23

ورودی 93

پایان نامه (5)

6

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم - سال چهارم

24

ورودی 92

پایان نا مه (5)

6

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال پنجم

25

ورودی 91

پایان نامه (5)

6

اساتید گروه بالینی

نیمسال دوم – سال ششم

اطلاعات تماس

شماره تماس 66954709-(021)
شماره فکس 66954709-(021)
آدرس: تهران- میدان انقلاب- خیابان 16 آذر-دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده داروسازی- ساختمان جدید- طبقه دوم- گروه داروسازی بالینی محل گروه ساختمانه قدیم : دانشکده داروسازی طبقه اول گروه داروسازی بالینی
100 %