منوی اصلی

شیمی دارویی

شیمی دارویی

تاریخچه

 گروه شيمي دارويي، جز قديمي ترين گروه هاي دانشكده داروسازي تهران مي باشد كه در سال1343-1342 تاسيس گرديد و فعاليت خود را از سال 1349-1348 آغاز كرد. اين گروه از ابتداي تاسيس فعالانه در زمينه سنتز داروهاي جديد و معرفي آن به جامعه علمي و نيز بهينه سازي روش هاي ساخت داروهاي مورد استفاده كارخانجات دارويي فعاليت داشته است. همچنين گروه در زمينه استخراج وشناسايي تركيبات شيميايي گياهان دارويي فعاليت چشمگيري داشته است. آزمايشگاه هاي شيمي آلي گروه، جزء فعالترين آزمايشگاه هاي دانشكده محسوب مي گردد كه دانشجويان زيادي در زمينه پايان نامه و پروژه تحقيقاتي خود در آن مشغول بكار بوده و هستند.همچنين بعد از تشكيل دوره ی تخصصي شيمي دارويي و داروسازی هسته ای، گروه نقش مهمي در تربيت نيروي علمي مورد نياز كشور داشته است بطوريكه فارغ التحصيلان اين دوره ها در دانشكده هاي داروسازي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي سراسر كشور در حال حاضر مشغول بكار مي باشند.فعاليت هاي تحقيقاتي گروه داراي فعاليت هاي مختلف در زمينه هاي مختلف شيمي دارويي از جمله شيمي تجزيه، سنتز، آناليز، شناسايي تركيبات گياهي با استفاده از فعاليتهاي مختلف دستگاهي، طراحي دارو با كامپيوتر، راديوفارماسي مي باشد. كارهاي پژوهشي گروه توسط تكنسين هاي گروه، دانشجويان دوره عمومي و دانشجويان تخصصي و اعضا هيات علمي انجام مي گيرد. گروه در ارایه سرويس دستگاهي به دانشكده و دانشگاه در مراكز علمي وكارخانجات دارويي شركت فعال دارد. همچنين دانشجوياني از رشته هاي مرتبط همچون شيمي، بيوشيمي، بيوفيزيك، و غيره نيز از دانشگاههاي مختلف در زمينه هاي پايان نامه خود مشغول بكار مي باشند. 

زمینه‌های تحقیقاتی

مدلسازي مولكولي، طراحي و سنتز مهار كننده هاي آنزيم هاي مختلف به عنوان داروهاي جديد

استخراج و شناسايي تركيبات جديد از گياهان دارويي

آناليز مواد و تركيبات دارويي و عناصر كمياب به روش هاي مختلف اسپكتروفتومتري و HPLC

سنتز معرف هاي جديد كروموژنيك و فلوروژنيك جهت آناليز عناصر شيميايي داروها

سنتز پپتيدهاي دارويي و نشاندار سازي آنها

سنتز مشتقات ضدميكروبي و ضدسرطان و ضدسل، ضد درد و مخدر جديد

سنتز داروهاي ضدباروري مردانه جديد

واحدهای درسی

شيمي تجزيه نظري(2 واحد)
شيمي تجزيه عملي(2 واحد)
شيمي آلي 1 نظري(3 واحد)
شيمي آلي 1 عملي(1 واحد)
شيمي آلي 2 نظري(3 واحد)
شيمي آلي 2 عملي (1 واحد)
شيمي داروئي 2 (3 واحد)
روشهاي دستگاهي نظري 1 (3 واحد)
روشهاي دستگاهي نظري 2 (2 واحد)
روشهاي دستگاهي عملي(1 واحد)

تقویم آموزشی

تاریخ

شیمی آلی نظری 1

نام استاد

عنوان جلسه

17/11/95

اول

دکتر اکبرزاده

مقدمه

19/11/95

دوم

دکتر اکبرزاده

آلکانها

24/11/95

سوم

دکتر اکبرزاده

آلکانها

26/11/95

چهارم

دکتر اکبرزاده

آلکانها

1/12/95

پنجم

دکتر اکبرزاده

شيمي فضايي

3/12/95

ششم

دکتر اکبرزاده

شيمي فضايي

8/12/95

هفتم

دکتر اکبرزاده

الکيل هاليد

10/12/95

هشتم

دکتر اکبرزاده

واکنشهاي جانشيني

15/12/95

نهم

دکتر اکبرزاده

واکنشهاي جانشيني

17/12/95

دهم

دکتر اکبرزاده

واکنشهاي حذفي

22/12/95

یازدهم

دکتر اکبرزاده

واکنشهاي حذفي

24/12/95

دوازدهم

دکتر اکبرزاده

الکلها

15/1/96

سیزدهم

دکتر اکبرزاده

الکلها

20/1/96

چهاردهم

دکتر اکبرزاده

واکنشهاي الکلها

27/1/96

پانزدهم

دکتر اکبرزاده

حل تمرين

29/1/96

شانزدهم

دکتر اکبرزاده

حل تمرين

3/2/96

-

-

امتحان میان ترم

10/2/96

هفدهم

دکتر نويدپور

اترها

12/2/96

هجدهم

دکتر نويدپور

واکنشهاي الکنها

17/2/96

نوزدهم

دکتر نويدپور

واکنشهاي الکنها

19/2/96

بیستم

دکتر نويدپور

الکادی انها

24/2/96

بیست و یکم

دکتر نويدپور

الکادی انها

26/2/96

بیست و دوم

دکتر نويدپور

الکين ها

31/2/96

بیست و سوم

دکتر نويدپور

الکين ها

2/3/96

بیست وچهارم

دکتر نويدپور

سيکلو الکانها

7/3/96

بیست و پنجم

دکتر نويدپور

سيکلو الکانها

9/3/96

بیست و ششم

دکتر نويدپور

حل تمرين

16/3/96

بیست و هفتم

دکتر نويدپور

حل تمرين


تاریخ

شیمی آلی عملی 2

نام استاد

عنوان جلسه

22/6/95

اول

دکتر اکبرزاده

سنتز استانيليد

24/6/95

دوم

دکتر اکبرزاده

سنتز استانيليد

29/6/95

سوم

دکتر اکبرزاده

تعيين حلاليت 

31/6/95

چهارم

دکتر اکبرزاده

تعيين حلاليت 

5/7/95

پنجم

دکتر اکبرزاده

تشخيص گروههاي آمين- آلدئيد- كتن

7/7/95

ششم

دکتر اکبرزاده

تشخيص گروههاي آمين- آلدئيد- كتن

12/7/95

هفتم

دکتر اکبرزاده

تشخيص گوگرد- ازت- كلر- برم- يد

14/7/95

هشتم

دکتر اکبرزاده

تشخيص گوگرد- ازت- كلر- برم- يد

26/7/95

نهم

دکتر اکبرزاده

سنتز پارا نيترواستانيليد

28/7/95

دهم

دکتر اکبرزاده

سنتز پارا نيترواستانيليد

3/8/95

یازدهم

دکتر اکبرزاده

تشخيص فنلها، اسيدهاي كربوكسيليك، پيوندهاي دوگانه و سه گانه

5/8/95

دوازدهم

دکتر اکبرزاده

تشخيص فنلها، اسيدهاي كربوكسيليك، پيوندهاي دوگانه و سه گانه

10/8/95

سیزدهم

دکتر اکبرزاده

تشخيص گروههاي استري، الكلي، عطري و نيترو مقدمات واكنش كانيزارو

12/8/95

چهاردهم

دکتر اکبرزاده

تشخيص گروههاي استري، الكلي، عطري و نيترو مقدمات واكنش كانيزارو

17/8/95

پانزدهم

دکتر اکبرزاده

سنتز پارا نيترو آنيلین

19/8/95

شانزدهم

دکتر اکبرزاده

سنتز پارا نيترو آنيلین

24/8/95

هفدهم

دکتر امینی

تكميل واكنش كانيزارو

26/8/95

هجدهم

دکتر امینی

تكميل واكنش كانيزارو

1/9/95

نوزدهم

دکتر امینی

سنتز سيكلوهگزن یا سنتز پارایدونیتروبنزن

3/9/95

بیستم

دکتر امینی

سنتز سيكلوهگزن یا سنتز پارایدونیتروبنزن

15/9/95

بیست و یکم

دکتر امینی

تشخیص مجهول گوگرد- ازت- كلر- برم- يد

17/9/95

بیست و دوم

دکتر امینی

تشخیص مجهول گوگرد- ازت- كلر- برم- يد

24/9/95

بیست و سوم

دکتر امینی

امتحانتاریخ

آلی نظری 2

نام استاد

عنوان جلسه

1/7/96

اول

دکتر سادات ابراهیمی

ترکیبات عطری،غیرعطری،ضدعطری

3/7/96

دوم

دکتر سادات ابراهیمی

واکنش های الکتروفیلی- عطری(1)

10/7/96

سوم

دکتر سادات ابراهیمی

واکنش های الکتروفیلی- عطری(2)

15/7/96

چهارم

دکتر سادات ابراهیمی

واکنش های الکتروفیلی- عطری(3)

17/7/96

پنجم

دکتر سادات ابراهیمی

آرن ها(1)

22/7/96

ششم

دکتر سادات ابراهیمی

آرن ها(2)

24/7/96

هفتم

دکتر سادات ابراهیمی

حل تمرین(1)

29/7/96

هشتم

دکتر سادات ابراهیمی

آلدئید و کتونها(1)

1/8/96

نهم

دکتر سادات ابراهیمی

آلدئید و کتونها(2)

6/8/96

دهم

دکتر سادات ابراهیمی

آلدئید و کتونها(3)

8/8/96

یازدهم

دکتر سادات ابراهیمی

واکنشهای تراکمی(1)

13/8/96

دوازدهم

دکتر سادات ابراهیمی

واکنشهای تراکمی(2)

15/8/96

سیزدهم

دکتر سادات ابراهیمی

واکنشهای تراکمی(3)

20/8/96

چهاردهم

دکتر سادات ابراهیمی

حل تمرین(2)

22/8/96

پانزدهم

دکتر سادات ابراهیمی

اسیدهای کربوکسیلیک(1)

27/8/96

شانزدهم

دکتر سادات ابراهیمی

اسیدهای کربوکسیلیک(2)

29/8/96

هفدهم

دکتر سادات ابراهیمی

آمین ها(1)

4/9/96

هجدهم

دکتر سادات ابراهیمی

آمین ها(2)

6/9/96

نوزدهم

دکتر سادات ابراهیمی

آمین ها(3)

11/9/96

بیستم

دکتر سادات ابراهیمی

آمین ها(4)

13/9/96

بیست و یکم

دکتر سادات ابراهیمی

حل تمرین(3)

18/9/96

بیست و دوم

دکتر فرومدی

فنل ها(1)

20/9/96

بیست و سوم

دکتر فرومدی

فنل ها(2)

25/9/96

بیست وچهارم

دکتر فرومدی

آریل ها لاید ها

27/9/96

بیست و پنجم

دکتر فرومدی

ترکیبات عطری چند حلقه ای(1)

2/10/96

بیست و ششم

دکتر فرومدی

ترکیبات عطری چند حلقه ای(2)

4/10/96

بیست و هفتم

دکتر فرومدی

حل تمرین(4)

9/10/96

بیست و هشتم

دکتر فرومدی

هتروسیکل ها(1)

11/10/96

بیست و نهم

دکتر فرومدی

هتروسیکل ها(2)

16/10/96

سی ام

دکتر فرومدی

نامگذاری هتروسیکل ها

18/10/96

سی و یکم

دکتر فرومدی

حل تمرین(5)تاریخ

شیمی دارویی 1

نام استاد

عنوان جلسه

2/7/96

اول

دکتر سادات ابراهیمی

تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی در جذب و پخش داروها(1)

5/7/96

دوم

دکتر امانلو

رابطه کمی بین ساختمان داروها و فعالیت بیولوژیکی با استفاده از کامپیوتر(1)

12/7/96

سوم

دکتر امانلو

رابطه کمی بین ساختمان داروها و فعالیت بیولوژیکی با استفاده از کامپیوتر(2)

16/7/96

چهارم

دکتر سادات ابراهیمی

تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی در جذب و پخش داروها(2)

19/7/96

پنجم

دکتر امانلو

ساختمان گیرنده و نیروهای دخیل در واکنش های دارو با گیرنده(1)

23/7/96

ششم

دکتر سادات ابراهیمی

تاثیر ساختمان و استریوشیمی و بیوایزواستریک در فعالیت داروها(1)

26/7/96

هفتم

دکتر امانلو

ساختمان گیرنده و نیروهای دخیل در واکنش های دارو با گیرنده(2)

30/7/96

هشتم

دکتر سادات ابراهیمی

تاثیر ساختمان و استریوشیمی و بیوایزواستریک در فعالیت داروها

3/8/96

نهم

دکتر پیرعلی

بتالاکتام ها (پنی سیلین ها) (1)

7/8/96

دهم

دکتر سادات ابراهیمی

رادیواپک ها

10/8/96

یازدهم

دکتر پیرعلی

بتالاکتام ها (پنی سیلین ها) (2)

14/8/96

دوازدهم

دکتر سادات ابراهیمی

داروهای ضد ویروس(1)

17/8/96

سیزدهم

دکتر پیرعلی

بتالاکتام ها (پنی سیلین ها) (3)

21/8/96

چهاردهم

دکتر سادات ابراهیمی

داروهای ضد ویروس(2)

24/8/96

پانزدهم

دکتر پیرعلی

مهار کننده های بتالاکتاماز

1/9/96

شانزدهم

دکتر پیرعلی

سفالوسپورین ها

5/9/96

هفدهم

دکتر سادات ابراهیمی

داروهای ضد سرطان(1)

8/9/96

هجدهم

دکتر امانلو

آنتی بیوتیک های متفرقه

12/9/96

نوزدهم

دکتر سادات ابراهیمی

داروهای ضد سرطان(2)

19/9/96

بیستم

دکتر سادات ابراهیمی

داروهای ضد سرطان(3)

22/9/96

بیست و یکم

دکتر فرومدی

کینولون ها

26/9/96

بیست و دوم

دکتر امانلو

داروهای آنتی سپتیک

29/9/96

بیست و سوم

دکتر فرومدی

تتراسیکلین ها

3/10/96

بیست وچهارم

دکتر امانلو

داروهای ضد انگل و آمیب

6/10/96

بیست و پنجم

دکتر امانلو

                        داروهای ضد قارچ

10/10/96

بیست و ششم

دکتر امانلو

آمینوگلیکوزیدها

13/10/96

بیست و هفتم

دکتر فرومدی

سولفونامیدها(1)

17/10/96

بیست و هشتم

دکتر فرومدی

سولفونامیدها(2)

20/10/96

بیست و نهم

دکتر فرومدی

سولفونامیدها(3)تاریخ

شیمی دارویی 2

نام استاد

عنوان جلسه

21/6/95

اول

دکتر    پیرعلی

سولفانامیدها(1)

24/6/95

دوم

دکتر پیرعلی

سولفانامیدها(2)

28/6/95

سوم

دکتر    پیرعلی

کینولون    ها

31/6/95

چهارم

دکتر پیرعلی

بتالاکتام ها(پنی سیلین ها) (1)

4/7/95

پنجم

دکتر    پیرعلی

بتالاکتام    ها(پنی سیلین ها) (2)

7/7/95

ششم

دکتر پیرعلی

بتالاکتام ها(پنی سیلین ها) (3)

11/7/95

هفتم

دکتر    پیرعلی

بتالاکتامها    و مهارکننده های بتالاکتاماز

14/7/95

هشتم

دکتر پیرعلی

سفالوسپورین ها

18/7/95

نهم

دکتر    پیرعلی

تتراسیکلین    ها

25/7/95

دهم

دکتر امانلو

پلی پپتیدها،پلی ان ها و ماکرولیدها

28/7/95

یازدهم

دکتر امانلو

آمینوگلوکوزیدها

2/8/95

دوازدهم

دکتر امانلو

آنتی بیوتیکهای متفرقه

5/8/95

سیزدهم

دکتر امانلو

داروهای    ضدانگل و ضد آمیب

9/8/95

چهاردهم

دکتر سادات    ابراهیمی

داروهای ضد ویروس(1)

12/8/95

پانزدهم

دکتر سادات ابراهیمی

داروهای    ضد ویروس(2)

16/8/95

-

دکتر سادات    ابراهیمی

امتحان میان ترم

19/8/95

شانزدهم

دکتر    برازنده

داروهای    مؤثر بر هورمون های هیپوفیز و هیپوتالاموس

23/8/95

هفدهم

دکتر برازنده

آدرنوکورتیکوئیدها(1)

26/8/95

هجدهم

دکتر    برازنده

آدرنوکورتیکوئیدها(2)

3/9/95

نوزدهم

دکتر برازنده

استروژن ها و آنتی    استروژن ها

7/9/95

بیستم

دکتر    برازنده

پروژسترون    و آنتی پروژسترون ها

14/9/95

بیست و یکم

دکتر برازنده

آندروژن و آنتی    آندروژن ها

17/9/95

بیست و دوم

دکتر    امانلو

داروهای    مؤثر بر هورمون پانکراس

21/9/95

بیست و سوم

دکتر برازنده

داروهای آنابولیک

24/9/95

بیست وچهارم

دکتر    امانلو

داروهای    مؤثر بر عملکرد غده تیروئید

28/9/95

بیست و پنجم

دکتر امانلو

انتی سپتیک

1/10/95

بیست و ششم

دکتر سادات ابراهیمی

داروهای ضد سرطان(1)

5/10/95

بیست و هفتم

دکتر سادات    ابراهیمی

داروهای ضد سرطان(2)

8/10/95

بیست و هشتم

دکتر سادات ابراهیمی

داروهای ضد سرطان(3)


اطلاعات تماس

شماره تماس 64121123 (021)
شماره فکس 66419413 (021)
آدرس: تهران خیابان 16 آذر – دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران- ساختمان جدید طبقه اول دفتر گروه شیمی دارویی
100 %