منوی اصلی

برگزاری ژورنال کلاب گروه اقتصاد و مدیریت دارو تحت عنوان "واکاوی در هم تنیدگی دولت و بخش خصوصی در شکل گیری صنعت زیست داروها در ای

100 %