منوی اصلی

دومین رزمایش قطع برق جهت ارزیابی مولدهای اضطراری در زیرساخت های حیاتی در روز چهارشنبه 1 بهمن 99 در ساختمان جدید دانشکده برگزار ش

100 %