منوی اصلی

رزمایش قطع برق برای ارزیابی مولدهای اضطراری در زیر ساختهای حیاتی برگزار شد

100 %