منوی اصلی

پروفایل استاد

دکتر زهرا - جهانگرد رفسنجانی

مشاهده گروه
مرتبه علمی استادیار
رشته تحصیلی داروسازی
سابقه فعالیت 0
فایل مورد نظر خود را جستجو کنید
ارسال پیغام جدید
مشاهده پیام نام استاد تاریخ ارسال وضعیت پیغام


1.      Shamsa F, JahangardRafsanjani Z. Preparation of 16-Dehydropregnenolone acetate fromDiosgenin Extracted from Iranian Trigonella seeds. Hamdard Medicus 2007; 50(3):144-147.

2.      Jahangard-Rafsanjani Z, Javadi MR, Torkamandi H, Alahyari S,Talasaz AH, Gholami K. Albumin utilization evaluation in a teaching universityhospital. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2011; 10(2): 385-90.

3.      Hadjibabaie M, Rahimian S, Jahangard-RafsanjaniZ, Amini M, Alimoghaddam K, Iravani M, Ghavamzadeh A, Sadrai S.Population pharmacokinetics of oral high-dose busulfan in adult patients  undergoing hematopoietic stem celltransplantation. DARU 2011; 19(3): 216-223.

4.      Haj HosseinTalasaz A, Jahangard Rafsanjani Z, ZiaieS, Fahimi F . Evaluation of the Pattern of Human Albumin Utilization at aUniversity Affiliated Hospital. AIM 2012; 15(2): 85-87.

5.      Khalili H, Dashti-KhavidakiS, Shahidi M,  Abdollahi A, Jafari S, Jahangard-RafsanjaniZ and Hajhosssein Talasaz A. Changes in gram negative microorganisms'resistance pattern during 4 years period in a referral teaching hospital; asurveillance study. DARU 2012, 20:28 

6.      Khalili H, Dashti-KhavidakiS, Karimzadeh I, Jafari S, Abdollahi A, Shahidi MR, Jahangard-RafsanjaniZ, Entezari-Maleki T. Changes in 4-year antimicrobial resistancepattern of gram-positive bacteria at the main referral teaching hospital,Tehran, Iran. Acta Med Iran. 2012; 50(7):493-504.

7.      Jahangard-Rafsanjani Z, Gholami K, Hadjibabaie M, Shamshiri AR,Alimoghadam K, Sarayani A, Mojtahedzadeh M, Ostadali-Dehaghi M, GhavamzadehA.The efficacy of selenium in prevention of oral mucositis in patients undergoinghematopoietic SCT: a randomized clinical trial. Bone Marrow Transplant. 2013;48: 832 – 836.

8.      Sarayani A, Jahangard-RafsanjaniZ, Hadjibabaie M. A comprehensive review of adherence to diabetes andcardiovascular medications in Iran; implications for practice and research. JDiabetes Metab Disord, 2013; 12(1)

9.      Daeian N, Radfar M, Jahangard-RafsanjaniZ, Hadjibabaie M, Ghavamzadeh A. Selenium supplementation in patientsundergoing hematopoietic stem cell transplantation: effects on pro-inflammatorycytokines levels. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014; 22 (1)

10.   Hosseininasab M, Jahangard-RafsanjaniZ, Mohagheghi A, Sarayani A, Rashidian A, Javadi M, Ahmadvand A,Hadjibabaie M, Gholami K. Self-Monitoring of Blood Pressure for ImprovingAdherence to Antihypertensive Medicines and Blood Pressure Control: ARandomized Controlled Trial. Am J Hypertens ,2014; 27(11): 1339- 45

11.   Mousavi S, Mansouri A, Jahangard-RafsanjaniZ, Sarayani A, Hadjibabaie M, Gholami K. Bibliographic search ofpublication patterns in rational use of drugs in iran: a systematic approach.Acta Medica Iranica, 2014; 52 (1), 76.

12.   Moslehi A, Taghizadeh-GhehiM, Gholami K, Hadjibabaie M, Jahangard-Rafsanjani Z, Sarayani A,Javadi M, Esfandbod M, Ghavamzadeh A. N-acetyl cysteine for prevention of oralmucositis in hematopoietic SCT: a double-blind, randomized, placebo-controlledtrial. Bone marrow transplantation, 2014, 49 (6), 818-823.

13.   Kazemi Y, Hadavand N,Hayatshahi A, Torkamandi H, Gholami K, Hadjibabaie M, Jahangard-RafsanjaniZ, Javadi  M. Albumin Utilizationin a Teaching Hospital in Tehran: Time to Revise the Prescribing Strategies.Journal of Pharmaceutical Care, 2014;1(4)

14.   Amini Sh, Jahangard-RafsanjaniZ*, Hadjibabaie M, Ashuri A, Torkamandi H, Ghavamzadeh A. Evaluation offebrile neutropenia in patients undergoing hematopoietic stem celltransplantation.2014; 52(1)

15.   Jahangard-Rafsanjani Z, Sarayani A, Javadi M, Hadjibabaie M,Rashidian A, Ahmadvand A, Gholami K. Pharmacists’ Attitudes and PerceivedBarriers about Community Pharmacy-Based Cardiovascular Risk Screening Services.Journal of Pharmaceutical Care 2014; 2(4):142-148

16.   Jahangard-Rafsanjani Z , Sarayani M, Nosrati M, Saadat N, RashidianA, Hadjibabaie M, Ashouri A, Radfar M, Javadi M, Gholami K. Effect of aCommunity Pharmacist–Delivered Diabetes Support Program for Patients ReceivingSpecialty Medical Care A Randomized Controlled Trial, The Diabetes Educator,2015; 41(1)

17.   Hamidieh  A, Sherafatmand M,  Mansouri A, Hadjibabaie M, Ashouri Asieh, Jahangard-RafsanjaniZ, Gholami K. Javadi M, Ghavamzadeh A, Radfar M. Calcitriol for OralMucositis Prevention in Patients With Fanconi Anemia Undergoing HematopoieticSCT: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. American Journal ofTherapeutics. 2015.

18.   Mohammadi M, Jahangard-Rafsanjani Z, Sarayani A, Hadjibabaei M, Taghizadeh-Ghehi M.Vancomycin-Induced Thrombocytopenia: A Narrative Review. Drug Safety, 2016.

19.   Bagheri M, Tahmasebi M,Najafi S, Jahangard Rafsanjani Z*. Using Hydrogen Peroxide as aBladder Irrigation Solution for Clot Evacuation. J Pharm Care 2015;3(3-4):79-81

20.   Jahangard- Rafsanjani Z,Hakimzadeh N, Sarayani A, Najafi S, Heidari K, Javadi MR, Hadjibabaie M,Gholami K. A cmmunity pharmacy-based cardiovascular risk screening serviceimplemented in Iran. Pharmacy Practice, 2017 Apr-Jun;15(2):919.

-      دکترای داروسازی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده داروسازی تهران- سال1380 

-      دکترای تخصصی داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده داروسازی تهران-سال1391-      رتبه  اول امتحان بورد تخصصی داروسازی بالینی 1389

-      رتبه اول دوره داروسازی عمومی  دانشگاه علومپزشکی تهران ورودی 1374

-      رتبه سوم نهمین دوره امتحانات جامع علوم پایه داروسازی 

-      برگزیده هفدهمین دوره جشنواره ابن سینا در "خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه خدماتدرمانی"

-      رتبه سوم در اولین جشنواره تسنیم با طرح " بررسی روند مصرف آلبومین در مجتمعبیمارستانی امام خمینی و ارزیابی مداخله کمیته دارو- درمان بر روند مصرفدارو"

-      رتبه سوم در برگزاری کارگاه در هفتمین همایش داروسازی بالینی با عنوان" آماده سازی استاندارد داروهای سایتو توکسیک"

1-    واحدهای آموزشی موظفی هیات علمی:

-       تدریس در واحد کارآموزیداروخانه دانشکده داروسازی و پردیس بین الملل

-       تدریسدر واحد  کارورزی بیمارستانی دانشکده داروسازیو پردیس بین الملل

-       تدریسدر واحد کارورزی بالینی دانشکده داروسازی و پردیس بین الملل

-       تدریسدر واحد دارودرمانی 1 و 3 دانشکده داروسازی و پردیس بین الملل

-       تدریسدر واحد کمکهای اولیه دانشکده داروسازی و پردیس بین الملل

 

2-   برنامه های  آموزشی غیر موظفی

-       تدریس در برنامه های آموزش مداوم انجمن داروسازی بالینی

-       تدریس در برنامه های آموزش مداوم انجمن علمی داروسازان ایران

-       همکاری آموزشی با بخش خون وانکولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی و تدریس به دستیاران فوق تخصصی

-       سخنرانی با موضوعات مختلفعلمی در کنگره ها و سمینارهای داخلی و بین المللی

 

3-   فعالیتهای  اجرایی و سوابق حرفه ای:

-      مسئولفنی داروخانه شاندیز از سال 1380 تا 1382

-      مسئولفنی داروخانه نمونه طالقانی از سال 1382 تا 1386

-      مدیرداروخانه دکتر امینی از مردادماه 1389 تا مرداد 1391

-      مدیرداروخانه بیمارستان حضرت علی اصغر از شهریور 1391 تا مهر 92

-      مدیرداروخانه انیستیتو کانسر از آبان 92 تا کنون

-      رئیس بخش مراقبتهای ارویی مجتمع بیمارستانی امام خمینی از آذر 93 تا کنون 

-      کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو 1390تا کنون

-      سوپروایزرمرکز داروپزشکی 13 آبان سال 1390تا 1391

-      معاون دبیر اجرایی سومین همایش داروسازی بالینی ایران اردیبهشت 1391

-      عضو کمیته علمی و اجرایی چهارمین کنگره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار بهمن 94

-      دبیرکمیته دارو درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی از 1393 تا کنون

-      راه اندازی اتاق تمیز ساخت داروهای شیمی درمانی انستیو کانسر بهمن 93

 

100 %