منوی اصلی

پروفایل استاد

دکتر علی - محمدی

مشاهده گروه
مرتبه علمی دانشیار
رشته تحصیلی دکترا تخصصی فارماسیوتیکس
سابقه فعالیت 1385
شماره تماس 88358801-021
فایل مورد نظر خود را جستجو کنید
ارسال پیغام جدید
مشاهده پیام نام استاد تاریخ ارسال وضعیت پیغام

1) Darwish, M., Mohammadi, A., Assi, N. Partially decomposed PVP as a surface modification of ZnO, CdO, ZnS and CdS nanostructures for enhanced stability and catalytic activity towards sulphamethoxazole degradation (2017) Bulletin of Materials Science, 40 (3), pp. 513-522. DOI: 10.1007/s12034-017-1405-1

2) Masoumi, V., Mohammadi, A., Khoshayand, M.R., Ansari, M. Application of polyaniline–multiwalled carbon nanotubes composite fiber for determination of benzaldehyde in injectable pharmaceutical formulations by solid-phase microextraction GC–FID using experimental design (2017) Journal of Analytical Chemistry, 72 (3), pp. 264-271. DOI: 10.1134/S1061934817030133 Document Type: Article Source: Scopus

 3) Darwish, M., Mohammadi, A., Assi, N., Manuchehri, Q.S., Alahmad, Y., Abuzerr, S. Shape-controlled ZnO nanocrystals synthesized via auto combustion method and enhancement of the visible light catalytic activity by decoration on graphene (2017) Journal of Alloys and Compounds, 703, pp. 396-406. Cited 4 times. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.01.309 Document Type: Article Source: Scopus

 4) Esfandyari-Manesh, M., Mohammadi, A., Atyabi, F., Nabavi, S.M., Ebrahimi, S.M., Shahmoradi, E., Varnamkhasti, B.S., Ghahremani, M.H., Dinarvand, R. Specific targeting delivery to MUC1 overexpressing tumors by albumin-chitosan nanoparticles conjugated to DNA aptamer (2016) International Journal of Pharmaceutics, 515 (1-2), pp. 607-615. Cited 1 time. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2016.10.066


5) Darwish, M., Mohammadi, A., Assi, N. Integration of nickel doping with loading on graphene for enhanced adsorptive and catalytic properties of CdS nanoparticles towards visible light degradation of some antibiotics (2016) Journal of Hazardous Materials, 320, pp. 304-314. Cited 4 times. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.043 Document Type: Article Source: Scopus

6) Abdollahi, E., Abdouss, M., Salami-Kalajahi, M., Mohammadi, A. Molecular Recognition Ability of Molecularly Imprinted Polymer Nano- and Micro-Particles by Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization (2016) Polymer Reviews, 56 (4), pp. 557-583. Cited 2 times. DOI: 10.1080/15583724.2015.1119162 Document Type: Review Source: Scopus

7) Pourmoslemi, S., Mohammadi, A., Kobarfard, F., Amini, M. Photocatalytic removal of doxycycline from aqueous solution using ZnO nano-particles: A comparison between UV-C and visible light (2016) Water Science and Technology, 74 (7), pp. 1658-1670. DOI: 10.2166/wst.2016.339 Document Type: Article Source: Scopus

 8) Ashouri, N., Mohammadi, A., Shekarchi, M., Hajiaghaee, R., Adib, N., Akbari-Adergani, B. A nanostructure ion-imprinted polymer for the selective separation and determination of copper ions in aqueous solutions (2016) Desalination and Water Treatment, 57 (44), pp. 20867-20876. DOI: 10.1080/19443994.2015.1110724 Document Type: Article Source: Scopus

9) Pourmoslemi, S., Mohammadi, A., Kobarfard, F., Assi, N. Photocatalytic removal of two antibiotic compounds from aqueous solutions using ZnO nanoparticles Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. (2016) Desalination and Water Treatment, 57 (31), pp. 14774-14784. Cited 3 times. DOI: 10.1080/19443994.2015.1069215 Document Type: Article Source: Scopus

 10) Yaripour, S., Mohammadi, A., Nojavan, S. Electromembrane extraction of tartrazine from food samples: Effects of nano-sorbents on membrane performance (2016) Journal of Separation Science, 39 (13), pp. 2642-2651. Cited 5 times. DOI: 10.1002/jssc.201600071 Document Type: Article Source: Scopus

11) Ashouri, N., Mohammadi, A., Hajiaghaee, R., Shekarchi, M., Khoshayand, M.R. Preparation of a new nanoparticle Cd(II)-imprinted polymer and its application for selective separation of cadmium(II) ions from aqueous solutions and determination via inductively coupled plasma optical emission spectrometry (2016) Desalination and Water Treatment, 57 (30), pp. 14280-14289. Cited 2 times. DOI: 10.1080/19443994.2015.1072742 Document Type: Article Source: Scopus

12) Pourmoslemi, S., Mirfakhraee, S., Yaripour, S., Mohammadi, A. Development and validation of a stability-indicating RP-HPLC method for rapid determination of doxycycline in pharmaceutical bulk and dosage forms (2016) Pharmaceutical Sciences, 22 (2), pp. 96-104. DOI: 10.15171/PS.2016.16 Document Type: Article Source: Scopus

13) Esfandyari-Manesh, M., Darvishi, B., Ishkuh, F.A., Shahmoradi, E., Mohammadi, A., Javanbakht, M., Dinarvand, R., Atyabi, F. Paclitaxel molecularly imprinted polymer-PEG-folate nanoparticles for targeting anticancer delivery: Characterization and cellular cytotoxicity (2016) Materials Science and Engineering C, 62, pp. 626-633. Cited 10 times. DOI: 10.1016/j.msec.2016.01.059

 14) Nojavan, S., Bidarmanesh, T., Mohammadi, A., Yaripour, S. Electromembrane extraction of gonadotropin-releasing hormone agonists from plasma and wastewater samples (2016) Electrophoresis, 37 (5-6), pp. 826-833. Cited 1 time. DOI: 10.1002/elps.201500555 Document Type: Article Source: Scopus

 15) Naeemy, A., Sedighi, E., Mohammadi, A. Electrooxidation of Zolpidem and its Voltammetric Quantification in standard and pharmaceutical formulation using pencil graphite electrode (2016) Journal of Electrochemical Science and Technology, 7 (1), pp. 68-75. DOI: 10.5229/JECST.2016.7.1.68 Document Type: Article Source: Scopus

16) Arabzadeh, N., Khosravi, A., Mohammadi, A., Mahmoodi, N.M. Enhanced photodegradation of hazardous tartrazine by composite of nanomolecularly imprinted polymer-nanophotocatalyst with high efficiency (2016) Desalination and Water Treatment, 57 (7), pp. 3142-3151. Cited 4 times. DOI: 10.1080/19443994.2014.989414 Document Type: Article Source: Scopus

17) Darwish, M., Mohammadi, A., Assi, N. Microwave-assisted polyol synthesis and characterization of pvp-capped cds nanoparticles for the photocatalytic degradation of tartrazine (2016) Materials Research Bulletin, 74, pp. 387-396. Cited 9 times. DOI: 10.1016/j.materresbull.2015.11.002 Document Type: Article Source: Scopus

 18) Abdollahi, E., Abdouss, M., Mohammadi, A. Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. Synthesis of a nano molecularly imprinted polymeric sorbent for solid phase extraction and determination of phenytoin in plasma, urine, and wastewater by HPLC (2016) RSC Advances, 6 (45), pp. 39095-39105. DOI: 10.1039/c6ra00421k

19) Abdollahi, E., Abdouss, M., Salami-Kalajahi, M., Mohammadi, A., Khalafi-Nezhad, A. Synthesis and characterization of diethyl-dithiocarbamic acid 2-[4-(2-diethylthiocarbamoylsulfanyl-2-phenyl-acetyl)-2,5-dioxo-piperazin-1-yl]-2-oxo-1-phenyl-ethyl ester as new reversible addition-fragmentation chain transfer agent for polymerization of ethyl methacrylate (2016) Designed Monomers and Polymers, 19 (1), pp. 56-66. Cited 1 time. DOI: 10.1080/15685551.2015.1092013 Document Type: Article Source: Scopus

20) Yaripour, S., Rashid, S.N., Alibakhshi, H., Mohammadi, A. Development and validation of a stability-indicating reversed phase HPLC method for the quality control of Zolpidem in bulk and tablet dosage forms (2015) Journal of Analytical Chemistry, 70 (6), pp. 738-743. Cited 2 times. DOI: 10.1134/S1061934815060143 Document Type: Article Source: Scopus

 21) Assi, N., Mohammadi, A., Sadr Manuchehri, Q., Walker, R.B. Synthesis and characterization of ZnO nanoparticle synthesized by a microwave-assisted combustion method and catalytic activity for the removal of ortho-nitrophenol (2015) Desalination and Water Treatment, 54 (7), pp. 1939-1948. Cited 13 times. DOI: 10.1080/19443994.2014.891083 Document Type: Article Source: Scopus

22) Ashouri, N., Mohammadi, A., Shekarchi, M., Hajiaghaee, R., Rastegar, H. Synthesis of a new ion-imprinted polymer and its characterization for the selective extraction and determination of nickel ions in aqueous solutions Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. (2015) Desalination and Water Treatment, 56 (8), pp. 2135-2144. Cited 5 times. DOI: 10.1080/19443994.2014.960469 Document Type: Article Source: Scopus

23) Mohammadi, A., Kazemipour, M., Ranjbar, H., Walker, R.B., Ansari, M. Amoxicillin removal from aqueous media using multi-walled carbon nanotubes (2015) Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 23 (2), pp. 165-169. Cited 15 times. DOI: 10.1080/1536383X.2013.866944 Document Type: Article Source: Scopus

 24) Arabzadeh, N., Khosravi, A., Mohammadi, A., Mahmoodi, N.M., Khorasani, M. Synthesis, characterization, and application of nano-molecularly imprinted polymer for fast solid-phase extraction of tartrazine from water environment (2015) Desalination and Water Treatment, 54 (9), pp. 2452-2460. Cited 3 times. DOI: 10.1080/19443994.2014.903522 Document Type: Article Source: Scopus

25) Nojavan, S., Pourmoslemi, S., Behdad, H., Fakhari, A.R., Mohammadi, A. Application of maltodextrin as chiral selector in capillary electrophoresis for quantification of amlodipine enantiomers in commercial tablets (2014) Chirality, 26 (8), pp. 394-399. Cited 10 times. DOI: 10.1002/chir.22334 Document Type: Article Source: Scopus

 26) Mohammadi, A., Mohammadi, S., Moghaddam, A.B., Masoumi, V., Walker, R.B. Electropolymerized fluorinated aniline-based fiber for headspace solid-phase microextraction and gas chromatographic determination of benzaldehyde in injectable pharmaceutical formulations (2014) Journal of Chromatographic Science, 52 (9), pp. 971-976. Cited 1 time. DOI: 10.1093/chromsci/bmt152 Document Type: Article Source: Scopus Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

27) Naeemy, A., Mohammadi, A., Bakhtiari, H., Ashouri, N., Walker, R.B. Electro-oxidation of acetaminophen on nickel/poly(o-aminophenol)/multi-walled carbon nanotube nanocomposite modified graphite electrode (2014) Micro and Nano Letters, 9 (10), pp. 691-696. Cited 4 times. DOI: 10.1049/mnl.2014.0197 Document Type: Article Source: Scopus

 28) Masoumi, V., Mohammadi, A., Amini, M., Khoshayand, M.R., Dinarvand, R. Electrochemical synthesis and characterization of solid-phase microextraction fibers using conductive polymers: Application in extraction of benzaldehyde from aqueous solution (2014) Journal of Solid State Electrochemistry, 18 (6), pp. 1763-1771. Cited 3 times. DOI: 10.1007/s10008-014-2414-2 Document Type: Article Source: Scopus

 29) Mohammadi, A., Moghaddam, A.B., Alikhani, E., Eilkhanizadeh, K., Mozaffari, S. Electrochemical quantification of fluoxetine in pharmaceutical formulation using carbon nanoparticles (2013) Micro and Nano Letters, 8 (12), pp. 853-857. Cited 6 times. DOI: 10.1049/mnl.2013.0671 Document Type: Article Source: Scopus

 30) Mohammadi, A., Moghaddam, A.B., Eilkhanizadeh, K., Alikhani, E., Mozaffari, S., Yavari, T. Electro-oxidation and simultaneous determination of amlodipine and atorvastatin in commercial tablets using carbon nanotube modified electrode (2013) Micro and Nano Letters, 8 (8), pp. 413-417. Cited 16 times. DOI: 10.1049/mnl.2013.0080 Document Type: Article Source: Scopus

 31) Mohammadi, A., Moghaddam, A.B. Direct electrochemistry and electrocatalysis of immobilised cytochrome c on electrodeposited nanoparticles for the reduction of oxygen (2012) Micro and Nano Letters, 7 (9), pp. 951-954. Cited 5 times. DOI: 10.1049/mnl.2012.0622 Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. Document Type: Article Source: Scopus

 32) Mohammadi, A., Ganjkhanlou, Y., Moghaddam, A.B., Kazemzad, M., Hessari, F.Al., Dinarvand, R. Synthesis of nanocrystalline Y 2O 3:Eu phosphor through different chemical methods: Studies on the chromaticity dependence and phase conversion (2012) Micro and Nano Letters, 7 (6), pp. 515-518. Cited 8 times. DOI: 10.1049/mnl.2012.0153 Document Type: Article Source: Scopus

 33) Mohammadi, A., Moghaddam, A.B., Badraghi, J. Direct electron transfer of ferritin on electrodeposited nickel oxide cubic nanoparticles (2012) Analytical Methods, 4 (4), pp. 1024-1028. Cited 7 times. DOI: 10.1039/c2ay05596a Document Type: Article Source: Scopus

 34) Ghorbani-Bidkorbeh, F., Shahrokhian, S., Mohammadi, A., Dinarvand, R. Preparation of a naltrexone HCL potentiometric sensor and its application to pharmaceutical analysis and drug determination in biological fluids (2011) Journal of Food and Drug Analysis, 19 (4), pp. 445-451+539. Cited 2 times. Document Type: Article Source: Scopus

35) Esfandyari-Manesh, M., Javanbakht, M., Atyabi, F., Mohammadi, A., Mohammadi, S., Akbari-Adergani, B., Dinarvand, R. Dipyridamole recognition and controlled release by uniformly sized molecularly imprinted nanospheres (2011) Materials Science and Engineering C, 31 (8), pp. 1692-1699. Cited 33 times. DOI: 10.1016/j.msec.2011.07.019 Document Type: Article Source: Scopus

 36) Mohammadi, A., Ganjkhanlou, Y., Kazemzad, M., Moghaddam, A.B., Hessari, F.A., Dinarvand, R. Effect of strontium doping on nanostructure and chromaticity of Y 2O3:Eu compounds (2011) International Journal of Modern Physics B, 25 (22), pp. 2949-2956. Cited 4 times. Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. DOI: 10.1142/S0217979211101545 Document Type: Article Source: Scopus

 37) Mohammadi, A., Nojavan, S., Rouini, M., Fakhari, A.R. Stability evaluation of tramadol enantiomers using a chiral stability-indicating capillary electrophoresis method and its application to pharmaceutical analysis (2011) Journal of Separation Science, 34 (13), pp. 1613-1620. Cited 6 times. DOI: 10.1002/jssc.201100021 Document Type: Article Source: Scopus

 38) Mohammadi, A., Moghaddam, A.B., Ahadi, S., Dinarvand, R., Khodadadi, A.A. Application of cobalt oxide nanoparticles as an electron transfer facilitator in direct electron transfer and biocatalytic reactivity of cytochrome c (2011) Journal of Applied Electrochemistry, 41 (1), pp. 115-121. Cited 13 times. DOI: 10.1007/s10800-010-0219-2 Document Type: Article Source: Scopus

39) Mohammadi, A., Badraghi, J., Moghaddam, A.B., Ganjkhanlou, Y., Kazemzad, M., Hosseini, S., Dinarvand, R. Synthesis of Er2O3 Nanoparticles and Er2O3 Nanoparticle/Polyaniline Deposition on the Surface of Stainless Steel by Potentiostatic Deposition (2011) Chemical Engineering and Technology, 34 (1), pp. 56-60. Cited 8 times. DOI: 10.1002/ceat.201000222 Document Type: Article Source: Scopus

 40) Moghaddam, A.B., Mohammadi, A., Mohammadi, S., Rayeji, D., Dinarvand, R., Baghi, M., Walker, R.B. The determination of acetaminophen using a carbon nanotube:graphite-based electrode (2010) Microchimica Acta, 171 (3), pp. 377-384. Cited 17 times. DOI: 10.1007/s00604-010-0445-7 Document Type: Article Source: Scopus Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

41) Mohammadi, A., Rezanour, N., Ansari, M., Walker, R.B. Development of a stability-indicating high performance liquid chromatographic method for the analysis of topiramate and dissolution rate testing in topiramate tablets (2010) Asian Journal of Chemistry, 22 (5), pp. 3856-3866. Cited 4 times. Document Type: Article Source: Scopus

42) Mohammadi, A., Esmaeili, F., Dinarvand, R., Atyabi, F., Walker, R.B. Simultaneous determination of irinotecan hydrochloride and its related compounds by high performance liquid chromatography using ultraviolet detection (2010) Asian Journal of Chemistry, 22 (5), pp. 3966-3972. Cited 7 times. Document Type: Article Source: Scopus

43) Ghorbani-Bidkorbeh, F., Shahrokhian, S., Mohammadi, A., Dinarvand, R. Simultaneous voltammetric determination of tramadol and acetaminophen using carbon nanoparticles modified glassy carbon electrode (2010) Electrochimica Acta, 55 (8), pp. 2752-2759. Cited 93 times. DOI: 10.1016/j.electacta.2009.12.052 Document Type: Article Source: Scopus

44) Ghorbani-Bidkorbeh, F., Shahrokhian, S., Mohammadi, A., Dinarvand, R. Electrochemical determination of naltrexone on the surface of glassy carbon electrode modified with Nafion-doped carbon nanoparticles: Application to determinations in pharmaceutical and clinical preparations (2010) Journal of Electroanalytical Chemistry, 638 (2), pp. 212-217. Cited 27 times. DOI: 10.1016/j.jelechem.2009.11.012 Document Type: Article Source: Scopus

 45) Mohammadi, A., Esmaeili, F., Dinarvand, R., Atyabi, F., Walker, R.B. Development and validation of a stability-indicating method for the quantitation of paclitaxel in pharmaceutical dosage forms (2009) Journal of Chromatographic Science, 47 (7), pp. 599-604. Cited 12 times. Document Type: Article Source: Scopus Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.


46) Javanbakht, M., Shaabani, N., Abdouss, M., Ganjali, M.R., Mohammadi, A., Norouzi, P. Molecularly imprinted polymers for selective solid-phase extraction of verapamil from biological fluids and human urine (2009) Current Pharmaceutical Analysis, 5 (3), pp. 269-276. Cited 31 times. DOI: 10.2174/157341209788922011 Document Type: Article Source: Scopus

 47) Mohammadi, A., Moghaddam, A.B., Dinarvand, R., Rezaei-Zarchi, S. Direct electron transfer of polyphenol oxidase on carbon nanotube surfaces: Application in Biosensing (2009) International Journal of Electrochemical Science, 4 (7), pp. 895-905. Cited 23 times. Document Type: Article Source: Scopus

48) Mohammadi, A., Bayandori Moghaddam, A., Kazemzad, M., Dinarvand, R., Badraghi, J. Synthesis of nickel oxides nanoparticles on glassy carbon as an electron transfer facilitator for horseradish peroxidase: Direct electron transfer and H2O2 determination (2009) Materials Science and Engineering C, 29 (5), pp. 1752-1758. Cited 28 times. DOI: 10.1016/j.msec.2009.01.029 Document Type: Article Source: Scopus

 49) Mohammadi, A., Alizadeh, T., Dinarvand, R., Ganjali, M.R., Walker, R.B. Synthesis of molecularly imprinted polymer for selective solid-phase extraction of salbutamol from urine samples (2009) Asian Journal of Chemistry, 21 (4), pp. 2875-2880. Cited 6 times. Document Type: Article Source: Scopus

 50) Kazemipour, M., Ansari, M., Mohammadi, A., Beitollahi, H., Ahmadi, R. Use of adsorptive square-wave anodic stripping voltammetry at carbon paste electrode for the determination of amlodipine besylate in pharmaceutical preparations (2009) Journal of Analytical Chemistry, 64 (1), pp. 65-70. Cited 29 times. DOI: 10.1134/S1061934809010134 Document Type: Article Source: Scopus Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

 51) Fakhari, A.R., Nojavan, S., Haghgoo, S., Mohammadi, A. Development of a stability-indicating CE assay for the determination of amlodipine enantiomers in commerical tablets (2008) Electrophoresis, 29 (22), pp. 4583-4592. Cited 43 times. DOI: 10.1002/elps.200800330 Document Type: Article Source: Scopus

 52) Mohammadi, A., Moghaddam, A.B., Dinarvand, R., Badraghi, J., Atyabi, F., Saboury, A.A. Bioelectrocatalysis of methyldopa by adsorbed tyrosinase on the surface of modified glassy carbon with carbon nanotubes (2008) International Journal of Electrochemical Science, 3 (11), pp. 1248-1257. Cited 28 times. Document Type: Article Source: Scopus

53) Mohammadi, A., Amini, M., Hamedani, M.P., Torkabadi, H.H., Walker, R.B. Study of the formation of artifacts following dichloromethane reaction with some nitrogenous drugs (2008) Asian Journal of Chemistry, 20 (7), pp. 5573-5580. Cited 5 times. Document Type: Article Source: Scopus

54) Norouzi, P., Ganjali, M.R., Larijani, B., Mirabi-Semnakolaii, A., Mirnaghi, F.S., Mohammadi, A. Sub-second adsorption for the pico-molar monitoring of diltiazem in pharmaceutical preparations by fast Fourier transformation with the use of continuous cyclic voltammetry at an Au microelectrode in a flowing system (2008) Pharmazie, 63 (9), pp. 633-637. Cited 28 times. DOI: 10.1691/ph.2008.7572 Document Type: Article Source: Scopus

 55) Javanbakht, M., Fard, S.E., Abdouss, M., Mohammadi, A., Ganjali, M.R., Norouzi, P., Safaraliee, L. A biomimetic potentiometric sensor using molecularly imprinted polymer for the cetirizine assay in tablets and biological fluids (2008) Electroanalysis, 20 (18), pp. 2023-2030. Cited 53 times. DOI: 10.1002/elan.200804284 Document Type: Article Source: Scopus Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

 56) Khoshayand, M.R., Abdollahi, H., Shariatpanahi, M., Saadatfard, A., Mohammadi, A. Simultaneous spectrophotometric determination of paracetamol, ibuprofen and caffeine in pharmaceuticals by chemometric methods (2008) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 70 (3), pp. 491-499. Cited 97 times. DOI: 10.1016/j.saa.2007.07.033 Document Type: Article Source: Scopus

57) Riahi, S., Beheshti, A., Mohammadi, A., Ganjalib, M.R., Norouzi, P. Partition coefficient prediction of a large set of various drugs and poisons by a Genetic Algorithm and Artificial Neural Network (2008) Journal of the Chinese Chemical Society, 55 (2), pp. 345-355. Cited 17 times. Document Type: Article Source: Scopus

 58) Javanbakht, M., Fard, S.E., Mohammadi, A., Abdouss, M., Ganjali, M.R., Norouzi, P., Safaraliee, L. Molecularly imprinted polymer based potentiometric sensor for the determination of hydroxyzine in tablets and biological fluids (2008) Analytica Chimica Acta, 612 (1), pp. 65-74. Cited 107 times. DOI: 10.1016/j.aca.2008.01.085 Document Type: Article Source: Scopus

59) Bayandori Moghaddam, A., Ganjali, M.R., Dinarvand, R., Mohammadi, A., Norouzi, P. Electrochemical and scanning electron microscopic studies of the influence of anatase TiO2 nanoparticles on the electropolymerization of aniline (2008) Mendeleev Communications, 18 (2), pp. 90-91. Cited 3 times. DOI: 10.1016/j.mencom.2008.03.013 Document Type: Article Source: Scopus

 60) Ganjali, M.R., Norouzi, P., Shirvani-Arani, S., Mohammadi, A. A novel method for fast determination of vitamin B6 by fast continuous cyclic voltammetry (2008) Russian Journal of Electrochemistry, 44 (2), pp. 158-166. Cited 8 times. DOI: 10.1007/s11175-008-2003-8 Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. Document Type: Article Source: Scopus

61) Javanbakht, M., Mohammadi, A., Ganjali, M.R., Norouzi, P., Faridbod, F., Pirelahi, H. PVC-based on thiopyrilium derivatives membrane electrodes for determination of histamine (2007) Journal of the Chinese Chemical Society, 54 (6), pp. 1495-1504. Cited 14 times. Document Type: Article Source: Scopus

 62) Mohammadi, A., Mehramizi, A., Moghaddam, F.A., jabarian, L.E., pourfarzib, M., Kashani, H.N. Development and validation of a stability-indicating high performance liquid chromatographic (HPLC) assay for biperiden in bulk form and pharmaceutical dosage forms (2007) Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 854 (1-2), pp. 152-157. Cited 5 times. DOI: 10.1016/j.jchromb.2007.04.016 Document Type: Article Source: Scopus

63) Norouzi, P., Ganjali, M.R., Daneshgar, P., Mohammadi, A. Fast Fourier transform continuous cyclic voltammetry development as a highly sensitive detection system for ultra trace monitoring of thiamine (2007) Analytical Letters, 40 (3), pp. 547-559. Cited 34 times. DOI: 10.1080/00032710600964874 Document Type: Article Source: Scopus

64) Mohammadi, A., Rezanour, N., Ansari Dogaheh, M., Ghorbani Bidkorbeh, F., Hashem, M., Walker, R.B. A stability-indicating high performance liquid chromatographic (HPLC) assay for the simultaneous determination of atorvastatin and amlodipine in commercial tablets (2007) Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 846 (1-2), pp. 215-221. Cited 145 times. DOI: 10.1016/j.jchromb.2006.09.007 Document Type: Article Source: Scopus Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

 65) Norouzi, P., Ganjali, M.R., Daneshgar, P., Alizadeh, T., Mohammadi, A. Development of fast Fourier transformation continuous cyclic voltammetry as a highly sensitive detection system for ultra trace monitoring of penicillin V (2007) Analytical Biochemistry, 360 (2), pp. 175-181. Cited 34 times. DOI: 10.1016/j.ab.2006.09.027 Document Type: Article Source: Scopus

66) Norouzi, P., Ganjali, M.R., Shirvani-Arani, S., Mohammadi, A. Novel method for the fast determination of ultra trace amount of nortriptyline in its pharmaceutical formulations by fast fourier transform continuous cyclic voltammetric technique at Au microelectrode in flowing solutions (2007) Journal of Pharmaceutical Sciences, 96 (4), pp. 893-904. Cited 54 times. DOI: 10.1002/jps.20648 Document Type: Article Source: Scopus

 67) Norouzi, P., Ganjali, M.R., Labbafi, S., Mohammadi, A. Subsecond FFT-adsorptive voltammetric technique as a novel method for subnano level monitoring of piroxicam in its tablets and bulk form at au microelectrode in flowing solutions (2007) Analytical Letters, 40 (4), pp. 747-762. Cited 30 times. DOI: 10.1080/00032710601017888 Document Type: Article Source: Scopus

 68) Norouzi, P., Ganjali, M.R., Zare, M., Mohammadi, A. Nano-level detection of naltrexone hydrochloride in its pharmaceutical preparation at Au microelectrode in flowing solutions by fast Fourier transforms continuous cyclic voltammetry as a novel detector (2007) Journal of Pharmaceutical Sciences, 96 (8), pp. 2009-2017. Cited 67 times. DOI: 10.1002/jps.20851 Document Type: Article Source: Scopus

69) Mohammadi, A., Haririan, I., Rezanour, N., Ghiasi, L., Walker, R.B. A stability-indicating high performance liquid chromatographic assay for the determination of orlistat in Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. capsules (2006) Journal of Chromatography A, 1116 (1-2), pp. 153-157. Cited 46 times. DOI: 10.1016/j.chroma.2006.03.038 Document Type: Article Source: Scopus

70) Mohammadi, A., Kanfer, I., Sewram, V., Walker, R.B. An LC-MS-MS method for the determination of cyclizine in human serum (2005) Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 824 (1-2), pp. 148-152. Cited 16 times. DOI: 10.1016/j.jchromb.2005.07.015 Document Type: Article Source: Scopus

 71) Mohammadi, A., Kanfer, I., Walker, R.B. A capillary zone electrophoresis (CZE) method for the determination of cyclizine hydrochloride in tablets and suppositories (2004) Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35 (1), pp. 233-239. Cited 14 times. DOI: 10.1016/j.jpba.2004.01.011 Document Type: Article Source: Scopus

72) Kazemifard, A.G., Moore, D.E., Mohammadi, A., Kebriyaeezadeh, A. Capillary gas chromatography determination of benzaldehyde arising from benzyl alcohol used as preservative in injectable formulations (2003) Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31 (4), pp. 685-691. Cited 17 times. DOI: 10.1016/S0731-7085(02)00729-X Document Type: Article Source: Scopus

73) Kazemifard, A.G., Moore, D.E., Mohammadi, A. Polarographic determination of benzaldehyde in benzyl alcohol and sodium diclofenac injection formulations (2002) Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30 (2), pp. 257-262. Cited 27 times. DOI: 10.1016/S0731-7085(02)00340-0

تاریخ

عنوان مدرک

محل تحصیل

1376

دكتراي عمومي داروسازي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1382

Ph.D. فارماسيوتيكس

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1382

فلوشيپ آناليز دارو

دانشگاه Rhodes آفريقاي جنوبيتاریخ

عنوان جایزه

محل دریافت

1378

رتبه اول بورد كشوري فارماسيوتيكس

 

2006

Top Referee 2006 - Journal of Chromatography B

 

 

1388

رتبه اول پژوهشگر جوان علوم پایه در یازدهمین جشنواره ابن سینا

در یازدهمین جشنواره ابن سینا

1389

رتیه ششم فناوریهای نوین در شانزدهمین جشنواره رازی

در شانزدهمین جشنواره رازی


 

از سال 1396  1391

عضو شبکه    تحقیات نانوفناوری وزارت بهداشت

وزارت    بهداشت

از سال1396   1386

معاون پژوهشي مركزتحقيقات نانوفناوري دانشگاه

دانشگاه

از سال1394   1387


مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده داروسازي

دانشكده داروسازي

از سال1394    1390

دبیر شبکه آموزش دانشکده داروسازی

دانشكده داروسازي

1388  1384

مشاور معاون پژوهشي دانشگاه در دفتر همكاريهاي دانشگاه ، صنعت و جامعه

در دفتر همكاريهاي    دانشگاه ، صنعت و جامعه

1384  1383

دبير كميته راهبردي دفتر همكاريهاي دانشگاه ،    صنعت و جامعه

در دفتر همكاريهاي دانشگاه ، صنعت و جامعه

1388-    1387


عضو کمیته ثبت ابداع و اختراع دانشگاه

دانشگاه

1388  1385

عضو كميته ارتباط صنعت با دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

صنعت با دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

1388  1385

عضو    شوراي تدوين فارماكوپه

شوراي    تدوين فارماكوپه

از سال1388   1383

عضو گروه كاري تك نگارهاي عمومي فارماكوپه ايران(كنترلهاي فيزيكو    شيميايي)

تك نگارهاي عمومي فارماكوپه ايران(كنترلهاي فيزيكو شيميايي)

تا سال 1394

عضويت    در شوراهاي آموزشي- پژوهشي- تحصیلات تکمیلی - تخصصي و شورای مالي –  اداري دانشكده داروسازي

دانشكده    داروسازي

از سال1391  1386

عضو پژوهشی نیمه وقت مركز تحقيقات علوم دارويي

مركز تحقيقات علوم دارويي

از سال 1387 تا کنون


عضو    موثر در راه اندازي رشته Ph.D. كنترل دارو ، رشته کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی و مركز تحقيقات تضمين    كيفيت دارو در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه    علوم پزشکی تهران

از سال 1387 تا کنون

سرپرست آزمايشگاه كنترل فيزيكوشيميايي داروها در    دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران

از سال 1387 تا کنون

عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي بورد رشته كنترل دارو وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

از سال 1390 تا کنون


عضو پژوهشي تمام وقت مركز تحقيقات تضمين كيفيت دارو

مركز تحقيقات تضمين كيفيت دارو

از سال 1390 تا کنون

عضو کمیته طرحهای توسعه در آموزش دانشگاه

آموزش دانشگاه

از سال 1393 تا کنون

نماینده گروه کنترل دارو و غذا در دانشکده مجازی    دانشگاه

دانشکده مجازی دانشگاه


استاد مشاور فرهنگی و استاد راهنمای دانشجویان ورودی 92

 

دانشكده    داروسازيعنوان زمینه: کنترل و تضمین کیفیت دارو

زیرمجموعه:

ابداع و ارزيابي اعتبار روشهاي جديد آناليز مواد دارويي

کینتیک تجزیه و پايداري مواد دارويي

پليمرهاي قالب مولكولي

سنسورهاي و بیوسنسورهای الكتروشيميايي

فیبرهای SPME

سنتز و کاربرد مواد نانوساختار از جمله نانوفوتوکاتالیستها

 

 

 

100 %