منوی اصلی

معرفی پرسنل معاونت بین الملل

جناب آقای دکتر ادهمی: معاون بین الملل دانشکده داروسازی

جناب آقای رادملک شاهی: مدیر امور بین الملل دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر امین: هماهنگ کننده تبادلات آکادمیک بین المللی دانشکده داروسازی

خانم مریم مرادی: کارشناس امور بین الملل دانشکده داروسازی

100 %