منوی اصلی

رئیس امور مالی

رئیس امور مالی : 

مهری رضایی 

شماره تماس مستقیم : ۶۶۴۱۹۵۰۸ 

شماره تماس داخلی: ۲۳۲۳ 
100 %