منوی اصلی

معرفی پرسنل معاونت آموزش عمومی

معاون آموزش عمومی: دکتر عفت سوری

کارشناسان:

نام و نام خانوادگي

محل خدمت

شماره تماس

مريم امامي فر

اداره آموزش – طبقه دوم ساختمان قديم

داخلی ۲۳۰۵

مستقیم ۶۶۹۵۹۰۹۳

اكرم شاهي

اداره آموزش – طبقه دوم ساختمان قديم

داخلی ۱۲۸۴

مستقیم ۶۶۹۵۹۰۹۳

ليلا كرماني

اداره آموزش – طبقه دوم ساختمان قديم

داخلی ۱۲۸۴

مستقیم ۶۶۹۵۹۰۹۳

نسرين كريمي

اداره آموزش – طبقه دوم ساختمان قديم

داخلی ۱۲۸۵

مستقیم ۶۶۹۵۹۰۹۳

منوچهر مقيمي

اداره آموزش – طبقه دوم ساختمان قديم

داخلی ۲۳۰۴-۲۳۰۵

مستقیم ۶۶۹۵۹۰۹۳

محمد پورامیدی

اداره آموزش – طبقه دوم ساختمان قديم

داخلی ۲۳۰۴

سوسن دولتی

اداره آموزش – طبقه دوم ساختمان قديم

 داخلی 2313
100 %