منوی اصلی

رئیس کتابخانه

   رئیس کتابخانه

                                                 خانم فاطمه امینی                                                  

تلفن  : 66482709 – 64121020

نمابر  : 66494995

پست الکترونیکی:

pharmacylib@gmail.com

pharmlib@tums.ac.ir  

شرح وظایف رئیس کتابخانه.pdf100 %