منوی اصلی

معرفی معاونت آموزش عمومی

اداره آموزش یکی از مهم ترین بخش های دانشکده است که معمولا دانشجویان با ان در ارتباط بوده و بیشترین تعامل را با دانشجویان دارد. اداره آموزش دانشکده عهده دار وظایف زیر می باشد:

- انجام مراحل ثبت نام در بدو ورود دانشجویان

- برنامه ریزی کلاس ها با همکاری گروه های آموزشی

- اطلاع رسانی به دانشجویان جهت انجام امور ثبت نام الکترونیک و حذف و اضافه در زمان­های مقرر   

- برنامه ریزی امتحانات و اطلاع رسانی به دانشجویان

- برگزاری جلسات امتحان

- صدور گواهی های تحصیلی دانشجویان

- انجام امورمربوط به برگزاری دفاع از پایان نامه دانشجویان

- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان

- همکاری در انجام ارزشیابی دوره، هیات علمی و دانشجو


100 %