منوی اصلی

کارکنان معاونت پژوهشی


مصطفی جعفری      مدیر امور پژوهشی

تلفن: 66495641

داخلی : 2232

پست الکترونیک: mostafajafari@razi.tums.ac.ir

 

شعله دهقانی      کارشناس ارشد آمار

تلفن: 66495641

داخلی : 2232

پست الکترونیک: sholeh_dehghani2013@yahoo.com

افسون ثابت پور   کارشناس پژوهش

تلفن: 66495641

داخلی : 2232

پست الکترونیک: sabetpour.afs@gmail.com


100 %