منوی اصلی

معرفی معاونت اداری مالی

دکتر محمدرضا روئینی

دکتر محمدرضا روئینی

معاون اداری و مالی

شماره تماس مستقیم : 66959056 ، 66467764

شماره تماس داخلی: 606 

پست الکترونیکی: rouini@tums.ac.ir


100 %