منوی اصلی

فلوچارت دفاع از پایان نامه

مراحل دفاع از پایان نامه

 - ارسال نامه از گروه مربوطه مبنی برآمادگیدانشجو جهت دفاع  به اداره آموزش

- تعیین نماینده آموزش توسط معاون آموزشی

- کنترل واحدهای گذرانده شده دانشجو توسط کارشناس مربوطه

- درصورت تکمیل نبودن واحدها یا نمرات  ، به دانشجوجهت تکمیل نمودن واحدها اطلاع دادهمی شود.

- درصورت تکمیل بودن واحدها ، فرمهای مربوط به نماینده آموزش شامل : (آئیننامه دفاع کپی پروپوزال فرم تاییدیه نماینده آموزش  فرم ضوابط نمره ) جهت تحویل به نماینده آموزش به دانشجوداده می شود.

-  پس از دریافت تاییدیه مکتوب نماینده آموزش ، فرم موافقت دفاع جهت گرفتن  امضاءاز اعضاء هیئت ژوری به دانشجو داده میشود . ( زمان و مکان دفاع با  هماهنگی بااداره آموزش تعیین می گردد)

- دانشجو بایستی جهت انجام تسویه حساب به کتابخانه دانشکده های علوم  پزشکی  داروسازی وکتابخانه مرکزی مراجعه نماید.  

-  فرم موافقت اعضا هیئت ژوری با انجام دفاع در روز وساعت مشخص شده  به همراه  چهار تسویه حساب از کتابخانه های فوقالذکر از دانشجو تحویل گرفته میشود.(  حداقل سه روز کاری اداری قبل از تاریخ دفاع )

-  تاییدیه چاپ یا ارسال مقاله مرتبط با پایان نامه که به تایید معاون آموزشی  واداره پژوهش دانشکده رسیده است ، توسط دانشجو به اداره آموزش تحویل می  گردد.

- دعوتنامه جلسه دفاع توسط اداره آموزش آماده وبه دانشجو جهت ارائه بهاساتیدمدعو تحویل می شود.

-  مدارک مربوط به جلسه دفاع شامل سوگند نامه ، فرمهای اخذ نمره ،  صورتجلسهدفاع و فرم اعلام نمره پایان نامه توسط اداره آموزش آماده میشود.

- مدارک آماده شده جلسه دفاع به همراه تاییدیه مقاله گرفته شده از امور پژوهشی، قبل از دفاع تحویل نماینده آموزش میگردد.

-  مدارک  جلسه دفاع  پس از انجام دفاع و امضاء فرمهای مربوطه توسط هیئت ژوری  واعلام نمره دانشجو توسط نماینده آموزش به اداره آموزش عودت داده میشود.

100 %