منوی اصلی

معرفی پرسنل معاونت دانشجویی،فرهنگی

معاون دانشجویی، فرهنگی :دکتر ملیحه برازنده

کارشناس مسئول: مژگان یزدی

100 %