منوی اصلی

معرفی معاونت دانشجویی،فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی یکی از محوری ترین و حساس ترین معاونت های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان می باشد.

شرح وظایف

اداره کلیه امور دانشجویی دانشکده ( امور رفاهی ، امور فرهنگی ،خوابگاه، تربیت بدنی ، و غیره)

اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی دانشکده

نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی

برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی

نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشکده

اجرایی نمودن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی

حمایت و نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشکده

نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها

100 %