منوی اصلی

فلوچارت فراغت از تحصیل

مراحل فراغت از تحصیل دانشجو

- تحویل مدارک جلسه دفاع به اداره آموزش توسط نماینده آموزش مربوطه 

- مراجعه دانشجو به اداره آموزش جهت گرفتن شماره پایان نامه جهت صحافی پایان نامه 

-  دادن شماره پایان نامه در فرم مربوطه به دانشجو به همراه فرمهای دیگر شامل   : فرم تحویل پایان نامه به استاد راهنما وکتابخانه ، فرم خلاصه اطلاعات  پایان نامه و فرم تسویه حساب طرح تحقیقاتی جهت تکمیل و هم چنین اعلام لیست  مدارک مورد نیاز که بایستی توسط دانشجو آماده وجهت انجام امورفارغ التحصیلی  تحویل اداره آموزش گردد: ((مدارک مورد نیاز شامل : تسویه حساب از صندوق  رفاه دانشجویی با مراجعه به سرپرستی امور دانشجویی دانشکده  تسویه حساب از داروخانه 13 آبان  تاییدیه پیش دانشگاهی که بایستی از طریق ادارات پست جهت گرفتن آن اقدام شود  تسویه حساب از ستاد شاهد در صورت شامل بودن  سه قطعه عکس  کارت دانشجویی  کپی شناسنامه وکپی کارت ملی  مدرک نظام وظیفه آقایان ))

- ارائه مدارک فوق توسط دانشجو به اداره آموزش 

- ارسال نمره جلسه دفاع به آموزش دانشگاه  جهت تایید توسط اداره آموزش 

- ارسال تاییدیه دفاع از آموزش کل به دانشکده واجازه ثبت نمره پایان نامه3 در کارنامه دانشجو 

- تکمیل وآماده نمودن مدارک فراغت از تحصیل شامل (کارنامه کامل تحصیلی - فرم فراغت از تحصیل  فرم اعلام فارغ التحصیلی) توسط کارشناس مربوطه

- تنظیم مدارک فوق وضمیمه کردن بقیه مدارک لازم جهت اعلام فارغ التحصیلی دانشجو ، جهت  امضاء معاون آموزشی بصورت دستی .

-  اسکن کلیه مدارک فوق پس از امضاء دستی معاون آموزشی درسیستم اتوماسیون به  منظور انجام امضاء سیستماتیک معاون وگرفتن شماره نامه از سیستم چارگون و  ارسال به آموزش دانشگاه

- ارسال یک نسخه از کارنامه وفرم فارغ التحصیلی دانشجو به آموزش دانشگاه به صورت دستی

- در صورت عدم وجود اشکال در مدارک ارسالی ، فارغ التحصیلی دانشجو تایید وتوسط آموزش دانشگاه به دانشکده اعلام می گردد.

-  در صورت وجود اشکال در مدارک ارسالی ، مدارک ناقص ازسوی دانشگاه جهت تکمیل  به دانشکده عودت داده شده وپس از بررسی ورفع نقص مجدداً به آموزش دانشگاه  ارسال می شود.  


امور اداری فراغت از تحصیل

100 %