منوی اصلی

ساعت کار و تماس با کتابخانه

                                     

ساعت کار: 8 الی 19:45

تلفن های تماس:

رئیس کتابخانه :  ۶۶۴۸۲۷۰۹ - ۶۴۱۲۱۰۲۰ (خانم  امینی)                                               پست الکترونیک کتابخانه

امانت و مرجع:  ۶۴۱۲۱۰۱۹ (خانم جعفری و آقای اوتادی)                                                pharmacylib@gmail.com

پایان نامه: 64121138 (خانم شریفی پور)                                                                      pharmlib@tums.ac.ir 

خدمات فنی و کتابهای الکترونیکی:  ۶۴۱۲۱۰۱۸ (خانم جلیلی)                                  

نشریات:  ۶۴۱۲۱۰۲۱ (خانم جعفری)

انتشارات:  ۶۴۱۲۱۰۱۷ (آقای صابری)

فکس:  ۶۶۴۹۴۹۹۵

آدرس: بلوار کشاورز. خیابان 16 آذر. درب دانشکده داروسازی. ساختمان جدید داروسازی. طبقه منهای یک

کد پستی: 1417614411

صندوق پستی:  14155/6451


100 %