منوی اصلی

ساعت کار و تماس با کتابخانه

                                     

ساعت کارسالن مطالعه: 8 الی 19:45 

ساعت کار پایان نامه ها، نشریات و امانت: 8 الی 15:30

تلفن های تماس:

رئیس کتابخانه :  ۶۶۴۸۲۷۰۹ - ۶۴۱۲۱۰۲۰ (خانم  امینی)                                           

امانت و مرجع:  ۶۴۱۲۱۰۱۹ (خانم جعفری و خانم طالبی)                                                

پایان نامه: 64121138 (خانم شریفی پور)                                                                       

خدمات فنی و کتابهای الکترونیکی:  ۶۴۱۲۱۰۱۸ (خانم جلیلی)                                  

نشریات:  ۶۴۱۲۱۰۲۱ (خانم جعفری)

انتشارات:  ۶۴۱۲۱۰۱۷ (آقای صابری)

فکس:  ۶۶۴۹۴۹۹۵

آدرس: بلوار کشاورز. خیابان 16 آذر. درب دانشکده داروسازی. ساختمان جدید داروسازی. طبقه منهای یک

کد پستی: 1417614411

صندوق پستی:  14155/6451


 پست الکترونیک کتابخانه

                            pharmacylib@gmail.com

                                    pharmlib@tums.ac.ir


                                                                                                                                                                                                                            


100 %