منوی اصلی

رئیس و همکاران کتابخانه

رئیس کتابخانه

سرکار خانم فاطمه امینی 

(کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)تلفن  : ۶۶۴۸۲۷۰۹ – ۶۴۱۲۱۰۲۰

نمابر  : ۶۶۴۹۴۹۹۵

پست الکترونیکی:

pharmacylib@gmail.com

pharmlib@tums.ac.ir 

شرح وظایف رئیس کتابخانهبخش امانت و مرجع

سرکار خانم ش. جعفری (کارشناس کتابداری)


سرکار خانم ف. طالبی (کارشناس برنامه ریزی آموزشی)

تلفن تماس:  64121019

شرح وظایف کتابدار بخش امانت و مرجع


بخش خدمات فنی و کتاب های الکترونیکی

سرکار خانم م. جلیلی (کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)

تلفن تماس: 64121018

شرح وظایف کتابدار بخش خدمات فنی و کتاب های الکترونیکی


بخش پایان نامه

سرکار خانم ش. شریفی پور (کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)تلفن تماس: 64121138

شرح وظایف کتابدار بخش پایان نامه ها


بخش نشریات

سرکار خانم ش. جعفری (کارشناس کتابداری)


تلفن تماس:  64121021

شرح وظایف کتابدار بخش نشریات


بخش انتشارات

جناب آقای ح. صابری 

تلفن تماس: 64121017

100 %