منوی اصلی

همکاران کتابخانه

بخش امانت و مرجع

سرکار خانم ش. جعفری (کارشناس کتابداری)


جناب آقای و. اوتادی (کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)


سرکار خانم ف. طالبی (کارشناس برنامه ریزی آموزشی)


تلفن تماس:  64121019

شرح وظایف کتابدار بخش امانت و مرجع.pdf


بخش خدمات فنی و کتاب های الکترونیکی

سرکار خانم م. جلیلی (کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)

تلفن تماس: 64121018

شرح وظایف کتابدار بخش خدمات فنی و کتاب های الکترونیکی.pdf


بخش پایان نامه

سرکار خانم ش. شریفی پور (کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی)

تلفن تماس: 64121138

شرح وظایف کتابدار بخش پایان نامه ها.pdf


بخش نشریات

سرکار خانم ش. جعفری (کارشناس کتابداری)


تلفن تماس:  64121021

شرح وظایف کتابدار بخش نشریاتpdf


بخش انتشارات

جناب آقای ح. صابری 

تلفن تماس: 64121017

100 %