منوی اصلی

اطلاعیه مهم در خصوص چگونگی نمره دهی امتحانات پایان ترم کالج زبان دانشگاه

براساس تصمیمات اخیر دانشگاه مبنی بر برگزاري امتحانات پایان ترم دانشجویان به صورت الکترونیکی و مجازي:

 - با تغییراتی که در مورد نحوه برگزاري امتحان صورت گرفت، لازم بود که وزن نمره فعالیتها تغییر کند. براساس تصمیمات شوراي گروه،نمره دهی و وزن فعالیتها در این ترم به این صورت خواهد بود:

60 % ارزشیابی مستمر در طول ترم )شامل تکالیف و تمامی فعالیتهاي دانشجو در طول ترم(

 20 % امتحان کتبی پایان ترم

 20 % ارزیابی شفاهی انفرادي از دانشجو

به عبارت دیگر، از مجموع 20 نمره دانشجو، 4 نمره براي امتحان کتبی پایان ترم، 4 نمره براي ارزشیابی شفاهی انفرادي، 12 نمره براي ارزشیابی مستمر در طول ترم خواهد بود.

 - در مورد ارزیابی شفاهی انفرادي از دانشجو، اساتید با هماهنگی نماینده دانشجویان براي هر دانشجو از قبل وقت را هماهنگ می کنند و به صورت تصویري در 10 دقیقه این کار را انجام دهند. از فرصت ارزیابی شفاهی، هم براي ارزیابی علمی دانشجو از مطالب پوشش داده شده در سرفصل، و هم براي تایید صحت تکالیف ارسالی توسط دانشجو در طول ترم استفاده نمایید.

- پروتکل ارزیابی شفاهی انفرادي به این صورت باشد که پس از مقدمات و سوالات اولیه ) که همه با نوع و ضرورت این سوالات آشنا هستند دارند و نقش Icebreaker دارند).

دروس پیش و عمومی: خلاصه پاراگراف، قسمتی از یک متن و یا کل یکی از متن ها از دانشجو خواسته شود. لغات تدریس شده در طول ترم به صورت رندوم از دانشجو پرسیده شود (ترجیحا به صورت (Contextualized

دروس تخصصی: خلاصه مقاله یا قسمتی از یکی از مقالات تدریس شده در ترم از دانشجو خواسته شود، به همراه سوالات مرتبط با ترمینولوژي.

اساتیدی که Reading  و lecture & Writing ( دانشکده پزشکی ) دارند: استاد R خلاصه پاراگراف/ متن ترمینولوژی، و استاد L&W  یک Mini-lecture از دانشجو بخواهند و ارزیابی کنند.

ارزیابی شفاهی انفرادي، مصاحبه Speaking نیست و از این فرصت براي ارزیابی یادگیري دانشجو از مطالب تدریس شده در طول ترم، و همچنین تطبیق سطح تکالیف ارسالی توسط دانشجو با آنچه مستقیما و به صورت رو در رو می سنجید، استفاده می شود.

-  با هماهنگی معاونت آموزشی کالج بین الملل، بازه ثبت موقت مجموع نمرات کلاسی و ارزشیابی شفاهی دانشجویان از 25 خرداد  تا 6 تیر تعیین شد. از 7 تیر تا 11 تیر، فرصت بررسی مجدد و ثبت نهایی نمره کلاسی توسط استاد درس است.

 - شوراي گروه با اتفاق نظر همه اعضاء مصوب نمود که به دلایل لجیستیک و شرایط برگزاري امتحان از راه دور و امنیت سوالات و به دلیل حفظ تناسب بین نمره آزمون کتبی پایان ترم و تعداد سوالات این آزمون، امتحانات پایان ترم، بخش شنیداري  (Listening)و همچنین Cloze نخواهد داشت. بسته به نوع درس، یک یا دو  Reading Comprehension  از امتحانات کم خواهد شد.

100 %